[CoreOS] Fedora CoreOS Pre-Meeting tomorrow: discuss Fedora 36 changes