[Fedora-el-list] Tournaris Pavlos invites you to join My Opera