Καλησπέρα στην κοινότητα. Χρησιμοποιώ πρώτη φορά την λίστα, ζητώ συγνώμη προκαταβολικά εάν η λίστα δεν αφορά τέτοια θέματα....

Χρησιμοποιώ Fedora 17 64bit σε laptop Acer Aspire 1810TZ. Μόλις κάνω εισαγωγή το στικάκι, το fedora το αναγνωρίζει ως στικάκι δεδομένων. Από την έρευνα που κάνω εδώ και μια βδομάδα στο google έχω καταλάβει ότι πρόκειται για συχνό πρόβλημα, ωστόσο δεν έχω καταφέρει να το λύσω. Έχω ήδη εγκατεστημένα 2 Usb_Modeswitches, τα οποία απεγκατέστησα και επανεγκατέστησα χωρίς καμία διαφορά. Δοκίμασα και αυτή τη μέθοδο, αλλά πάλι χωρίς επιτυχία...

Τα αποτελέσματα του lsusb είναι:
Bus 001 Device 002: ID 1a40:0201 TERMINUS TECHNOLOGY INC. 
Bus 002 Device 004: ID 12d1:1526 Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bus 002 Device 002: ID 04f2:b175 Chicony Electronics Co., Ltd 4-Port Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 TERMINUS TECHNOLOGY INC. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 004: ID 1131:1001 Integrated System Solution Corp. KY-BT100 Bluetooth Adapter
Bus 001 Device 005: ID 1058:0901 Western Digital Technologies, Inc. MyBook External HDD
Bus 001 Device 006: ID 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120 for Business
Bus 001 Device 007: ID 046d:c05a Logitech, Inc. Optical Mouse M90

και του mount: 
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=979500k,nr_inodes=244875,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,mode=755)
/dev/sda5 on / type ext4 (rw,relatime,seclabel,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,relatime)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,seclabel,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=26,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
tmpfs on /media type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=755)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel)
/dev/sda3 on /home type ext4 (rw,relatime,seclabel,data=ordered)
gvfs-fuse-daemon on /run/user/argi/gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /run/media/argi/San type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
/dev/sr0 on /mnt/usb-Vodafone_CD_ROM__Huawei_-0:0 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime)

μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τον αρχάριο;;;

ευχαριστώ πολύ