[EPEL-devel] Python 3.6: RHEL 7.7 vs. CentOS 7.6 EPEL7 retirement problem