[PATCH v2 06/14] Recipes.ENRT: add GeneveOvsTunnelRecipe