[PATCH v2 07/14] Recipes.ENRT: add VxlanOvsTunnelRecipe