[NeuroFedora] [Fwd] [NeuroFedora-bugs] Logs for the Open NeuroFedora Meeting: 1300 UTC on Monday, 16th November