Re: Extreme UI lag when copying files on Nautilus( fedora 25)