[FZH] [HELP] HELP

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期五 十二月 3 06:29:17 UTC 2010


要是大爷可以陪着喝喝小酒,大妈的话,呃,你自己想吧

在 2010年12月3日 下午2:24,microcai <microcai在fedoraproject.org>写道:

> ... ... 人家不是说北航的就不管,凡不是该楼的学生都不让进的 ...
> 就算整了学生证 ... 也无济于事
>
> 在 2010年12月3日 下午2:23,刘红丹 <hongdanliu在gmail.com> 写道:
> > 去办理一个学生证吧,人大有,10块钱,给盖章的。估计北航也有。
> > 就算大妈看见,也认不出来吧 :-)
> >
> > 在 2010年12月3日 下午12:30, <microcai在fedoraproject.org>写道:
> >
> >> 报告
> >> 现在躲在杜越寝室出敢不去。出去就不容易进来了… 楼下大妈太尽职了…
> >>
> >> 原信息
> >> 主题: Re: [FZH] [HELP] HELP
> >> 发件人: Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>
> >> 日期: 2010/12/02 21:28
> >>
> >> 我今天早上刚从帝都回来……
> >>
> >> On 2 December 2010 19:37, xie yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com>
> wrote:
> >> > 今天很多活要干,出不去了,明天晚上还有很多活要干。。。
> >> > _______________________________________________
> >> > Chinese mailing list
> >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Take a Deep Breath out of Windows
> >>
> >> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > 刘红丹
> > http://liuhongdan.com/
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
刘红丹
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息