[FZH] 请问有人使用过SDCC吗?

Yayi yz在yayi.biz
星期六 十二月 11 05:42:50 UTC 2010


ÎÒ×Ô¼º²âÊÔ¹ýÁËÈç¹ûʹÓÃ"~",">>""<<",¾ùÓдíÎóÌáʾ,ËäÄܱàÒë¹ýÈ¥,µ«ÊÇÈ´ÎÞ·¨Õý³£¹¤×÷,
Èç¹ûÕâλ´óÅ£ÖªµÀÇë½ÌÏÂСµÜ.

                        By:Yayi


ÔÚ 2010Äê12ÔÂ11ÈÕ ÏÂÎç1:00£¬Yayi <yz在yayi.biz>дµÀ£º

> ÄÇôÇëÎÊÓ¦¸ÃÓÃʲôí±íʾ?»¹ÊÇÐèÒª×Ô¼ºÁíÍâíÌíд¿â?
>
>                         By:Yayi
>
>
> ÔÚ 2010Äê12ÔÂ11ÈÕ ÏÂÎç12:49£¬microcai <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º
>
> ÔÚ 2010Äê12ÔÂ11ÈÕ ÉÏÎç10:01£¬Yayi <yz在yayi.biz> дµÀ£º
>> > ´ó¼ÒºÃ,ÎÒÔÚʹÓÃSDCC±àÒëµÄʱºò·¢ÏÖSDCC¶ÔÈ¡·´,×óÒÆ,ÓÒÒƺÃÏñ²»Ö§³Ö,
>> > ²»ÖªµÀÊDz»ÊÇÕâÑù.Èç¹ûÖ§³ÖÈ¡·´,×óÒÆ,ÓÒÒÆÓ¦¸ÃÓÃʲôí±íʾ?
>> >
>> >                        By:Yayi
>> >
>>
>> Ц»°£¬Ôõô»á²»Ö§³Ö ... ...
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息