[FZH] Yum update Kernel Error

宏羽杜 dongfengweixiao在gmail.com
星期日 十二月 26 01:25:55 UTC 2010


ÒÔÇ°Ò»Ö±²»ÖªµÀakmod-wlÊÇÕâ¸ö×÷ÓÃ.

ÔÚ 2010Äê12ÔÂ26ÈÕ ÉÏÎç9:23£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º

> ÎÒ֮ǰÑbÁË kmod-wl ¿ÉÄÜÒò´ËÑb²»ÉÏ akmod-wl¡­
>
> Rgds, Caius 'kaio' Chance - http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio (sent
> from mobile device)
> On 26/12/2010 3:29 AM, "Tommy He" <lovenemesis在fedoraproject.org> wrote:
> > Ϊʲô²»Óà akmod-wl ÄØ£¿Éý¼¶ÄÚºËʱ֮ºóÖØÆôʱ×Ô¶¯±àÒëÄÚºËÄ£¿é£¬Ê¡ÐÄÊ¡Á¦¡­¡­
> >
> > On 23 December 2010 10:39, ºêÓð¶Å <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> >>
>
> ÆäʵÕâ¸öÄ£¿éÎÒÊÇÒ»Ö±ÔÚ¸üдò°üµÄ£¬ËüµÄ´ò°üÒ²ÊÇÊ®·ÖµÄ¼òµ¥µÄ¡£µ«ÊÇÒªÈ˺ÜÓôÃƵľÍÊÇ£¬²»ÖªµÀËûµÄ´ò°üÕßΪʲô²»ÊÇÄÇôµÄ¼°Ê±¡£ÎÒÏëÒ»¸ö¿ÉÄܵÄÔ­Òò¾ÍÊÇËû»»µçÄÔÁË£¬¶øÏÖÔڵĵçÄÔǡǡûÓÐÕâ¸öÄ£¿é¡£
> >>
> >> 2010/12/23 Devil Wang <wxjeacen在gmail.com>
> >>
> >>> *¾ÍÊÇÎÒ˵ÎÒTMDÒªµÈÒ»¸öÀñ°Ý²ÅÄÜupgrade kernel...
> >>> *
> >>> On Thu, Dec 23, 2010 at 6:30 PM, ºêÓð¶Å <dongfengweixiao在gmail.com>
> wrote:
> >>>
> >>> > ÎÒҪ˵µÄÊÇkmod-wlÊÇÒ»¸öÊ®·ÖÒªÈ˾À½áµÄÄ£¿é£¬ÒÀÀµÕâ¸öÎÞÏÞÍø¿¨µÄÈËÏëÒªÉý¼¶Äں˱ØÐëµÈËüµÄ¸üгöÀ´£¬µ«ÊǾÝÎҹ۲죬
> >>> > kmod-wlµÄ´ò°üÕß×ÜÊÇÂäºóÄں˱àÒë´óÔ¼Ò»¸öÐÇÆÚ¡£
> >>> >
> >>> > 2010/12/23 Devil Wang <wxjeacen在gmail.com>
> >>> >
> >>> > > *However, there is no package with the name of akmod.
> >>> > > *
> >>> > > On Thu, Dec 23, 2010 at 5:32 PM, Caius 'kaio' Chance <
> >>> > > kaio在fedoraproject.org
> >>> > > > wrote:
> >>> > >
> >>> > > > Lovegenesis suggested me to yum akmod rather than kmod.l
> >>> > > >
> >>> > > > Rgds, Caius 'kaio' Chance -
> >>> > http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio(sent<
> >>> http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio%28sent>
> >>> > > > from mobile device)
> >>> > > > On 23/12/2010 7:06 PM, "Devil Wang" <wxjeacen在gmail.com> wrote:
> >>> > > > > *ÎÒµÄÊÇ12-13-14,һ· ÉÏÀ´µÄ£¬ÓеÄʱºò Íø¿¨»¹modprobe²»µ½ ¡£*
> >>> > > > > *
> >>> > > > > *
> >>> > > > > *ÎÒ¾õµÃÊÇÒÀÀµ kmod-wlÄ£¿éµÄ¡£*
> >>> > > > > *
> >>> > > > > *
> >>> > > > > *ÓÐʲôºÃµÄ·½·¨½â¾öÕâ¸öÍæÒâÂï £¿*
> >>> > > > >
> >>> > > > > On Thu, Dec 23, 2010 at 5:00 PM, Liang Suilong <
> >>> > liangsuilong在gmail.com
> >>> > > > >wrote:
> >>> > > > >
> >>> > > > >> ÄãÊÇÓà Fedora 13 »¹ÊÇ Fedora 14 ÄØ£¿
> >>> > > > >>
> >>> > > > >> Ó¦¸ÃÊÇ¿ç°æ±¾Éý¼¶µÄÀúÊ·ÒÅÁôÎÊÌâÁË¡£
> >>> > > > >>
> >>> > > > >> Fedora 14 Éý¼¶µ½ python 2.7£¬ÆÆ»µÁ˾ɰüµÄ abi£¬¶ø Fedora 13 µÄ°ü»¹ÊÇÒÀÀµ×Å python
> >>> 2.6¡£
> >>> > > > >>
> >>> > > > >> Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> >>> > > > >> My Page: http://www.liangsuilong.info
> >>> > > > >> Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> >>> > > > >> https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
> >>> > > > >>
> >>> > > > >>
> >>> > > > >> On Thu, Dec 23, 2010 at 4:16 PM, Devil Wang <
> wxjeacen在gmail.com
> >
> >>> > > wrote:
> >>> > > > >>
> >>> > > > >> > *Hi all,
> >>> > > > >> >
> >>> > > > >> > Here is the error message below.
> >>> > > > >> > **
> >>> > > > >> > *<delta rebuild> | 28 MB
> >>> > > > >> > 00:47
> >>> > > > >> > Presto reduced the update size by 78% (from 28 M to 6.4 M).
> >>> > > > >> > Package(s) data still to download: 570 k
> >>> > > > >> > (1/2): kmod-wl-5.60.48.36-2.fc14.6.i686.rpm | 8.7 kB
> >>> > > > >> > 00:00
> >>> > > > >> > (2/2): kmod-wl-2.6.35.10-72.fc14.i686-5.60.48.36-2.fc14. |
> 562
> >>> kB
> >>> > > > >> > 00:01
> >>> > > > >> >
> >>> > > > >> >
> >>> > > > >>
> >>> > > >
> >>> > > >
> >>> > >
> >>> >
> >>>
>
> --------------------------------------------------------------------------------
> >>> > > > >> > Total 350 kB/s | 570 kB
> >>> > > > >> > 00:01
> >>> > > > >> > Running rpm_check_debug
> >>> > > > >> > ERROR with rpm_check_debug vs depsolve:
> >>> > > > >> > kernel-uname-r = 2.6.34.6-54.fc13.i686 is needed by
> (installed)
> >>> > > > >> > kmod-wl-2.6.34.6-54.fc13.i686-5.60.48.36-1.fc13.17.i686
> >>> > > > >> > kernel-uname-r = 2.6.34.7-56.fc13.i686 is needed by
> (installed)
> >>> > > > >> > kmod-wl-2.6.34.7-56.fc13.i686-5.60.48.36-1.fc13.18.i686
> >>> > > > >> > kernel-uname-r = 2.6.34.7-61.fc13.i686 is needed by
> (installed)
> >>> > > > >> > kmod-wl-2.6.34.7-61.fc13.i686-5.60.48.36-1.fc13.5.i686
> >>> > > > >> > Please report this error in http://yum.baseurl.org/report
> >>> > > > >> > ** Found 9 pre-existing rpmdb problem(s), 'yum check' output
> >>> > > follows:
> >>> > > > >> > alchemist-1.0.37-8.fc12.i686 has missing requires of
> python(abi)
> >>> =
> >>> > > > ('0',
> >>> > > > >> > '2.6', None)
> >>> > > > >> > alchemist-1.0.37-8.fc12.i686 has missing requires of
> python-abi
> >>> =
> >>> > > > ('0',
> >>> > > > >> > '2.6', None)
> >>> > > > >> > kmod-wl-2.6.34.6-54.fc13.i686-5.60.48.36-1.fc13.17.i686 has
> >>> > missing
> >>> > > > >> > requires
> >>> > > > >> > of kernel-uname-r = ('0', '2.6.34.6', '54.fc13.i686')
> >>> > > > >> > kmod-wl-2.6.34.7-56.fc13.i686-5.60.48.36-1.fc13.18.i686 has
> >>> > missing
> >>> > > > >> > requires
> >>> > > > >> > of kernel-uname-r = ('0', '2.6.34.7', '56.fc13.i686')
> >>> > > > >> > kmod-wl-2.6.34.7-61.fc13.i686-5.60.48.36-1.fc13.5.i686 has
> >>> missing
> >>> > > > >> requires
> >>> > > > >> > of kernel-uname-r = ('0', '2.6.34.7', '61.fc13.i686')
> >>> > > > >> > ocaml-3.11.2-2.fc13.i686 has missing requires of
> libgdbm.so.2
> >>> > > > >> > ocaml-runtime-3.11.2-2.fc13.i686 has missing requires of
> >>> > > libgdbm.so.2
> >>> > > > >> > rhpl-0.221-2.i686 has missing requires of
> libpython2.6.so.1.0
> >>> > > > >> > rhpl-0.221-2.i686 has missing requires of python(abi) =
> ('0',
> >>> > '2.6',
> >>> > > > >> None)
> >>> > > > >> >
> >>> > > > >> > --
> >>> > > > >> >
> >>> > > > >> > **
> >>> > > > >> > *
> >>> > > > >> >
> >>> > > > >> > Best Regards,
> >>> > > > >> >
> >>> > > > >> > Devil Wang
> >>> > > > >> >
> >>> > > > >> > *
> >>> > > > >> > _______________________________________________
> >>> > > > >> > Chinese mailing list
> >>> > > > >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> > > > >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>> > > > >> >
> >>> > > > >> _______________________________________________
> >>> > > > >> Chinese mailing list
> >>> > > > >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>> > > > >>
> >>> > > > >
> >>> > > > >
> >>> > > > >
> >>> > > > > --
> >>> > > > >
> >>> > > > > **
> >>> > > > > *
> >>> > > > >
> >>> > > > > Best Regards,
> >>> > > > >
> >>> > > > > Devil Wang
> >>> > > > >
> >>> > > > > *
> >>> > > > > _______________________________________________
> >>> > > > > Chinese mailing list
> >>> > > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>> > > > _______________________________________________
> >>> > > > Chinese mailing list
> >>> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>> > > >
> >>> > >
> >>> > >
> >>> > >
> >>> > > --
> >>> > >
> >>> > > **
> >>> > > *
> >>> > >
> >>> > > Best Regards,
> >>> > >
> >>> > > Devil Wang
> >>> > >
> >>> > > *
> >>> > > _______________________________________________
> >>> > > Chinese mailing list
> >>> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>> > >
> >>> > _______________________________________________
> >>> > Chinese mailing list
> >>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>> >
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>>
> >>> **
> >>> *
> >>>
> >>> Best Regards,
> >>>
> >>> Devil Wang
> >>>
> >>> *
> >>> _______________________________________________
> >>> Chinese mailing list
> >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> >
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息