[FZH] FP Wiki FZUG 主頁更新進度

Caius 'kaio' Chance kaio在fedoraproject.org
星期二 十二月 28 15:18:20 UTC 2010


Rgds, Caius 'kaio' Chance - http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio (sent
from mobile device)
On 28/12/2010 10:11 PM, "Simon Yan" <simonyanix於gmail.com> wrote:
>
> 2010/12/28 Caius 'kaio' Chance <kaio於fedoraproject.org>:
> > 2010/12/28 Simon Yan <simonyanix於gmail.com>
> >
> >> 2010/12/28 Caius 'kaio' Chance <kaio於fedoraproject.org>:
> >> > 報告一下:
> >> >
> >> > http://fedoraproject.org/wiki/Zh
> >> >
> >> >   - 距離第一版差約 30-40%,基本結構確定。
> >> >   - 原中文內容正在融合中,其他中文原創/翻譯內容,相信已被 tiansworld牛 歸類。
> >> >   - 右上角的通訊方式思考如何改進,比如變成導航格?
> >>
> >> 通訊方式是不是可以放到Contact里面?
> >>
> >>
> > 我就是在考慮要放在 contact 裏面還是留在原來地方。放在 contact 裏面似乎不方便找到?
> >
> > 還有 news 的位置個人覺得有點太不適合(太低?),頁面還是沒有達到穩重的大氣的感覺。
> 新闻我觉得可以单开一个页面。不然随着新闻的增多这个页面会越来越长的。
> 这里只保留较长时间不会被更改的东西就好。
> 作为一个portal,链接FZUG各个分支页面。

同意,那新聞只留連結吧。

如果這樣,文檔列表也可以研究抽離,只留索引頁的連結。

>
> >
> > --
> > Regards ☺ Caius 'kaio' Chance
> > Fedora Project Contributor - http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
> > [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Regards,
> Simon Yan
>
> http://www.google.com/profiles/simonyanix
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


关于邮件列表 Chinese 的更多信息