[FZH] F14下Gnome很卡

Jingtao yanjingtao在innlab.net
星期三 十一月 3 07:09:08 UTC 2010


哪个菜单不消失的效果?

在 2010年11月3日 上午11:37,Yuan Yijun <bbbush.yuan在gmail.com>写道:

> Intel 显卡用户表示菜单不消失的效果惨不忍睹
>
> 2010/11/3 Jingtao <yanjingtao在innlab.net>:
> >
> 我同学的机子,GT220的显卡,之前用F13一点问题都没有,下载了F14DVD安装,安装过程没有问题,进入系统后,无法开启3D效果,去Nvidia下载了260版的驱动,安装,发现系统卡得不行,点击上方的菜单都有很大的延时,在菜单间移动,延时到惨不忍睹,窗口间切换也是,后来改用标准效果,延时有所减缓,还是卡得很,之后卸载了260版驱动,安装了之前在F13下用256版驱动,有所改善,但是,还是很卡,不知道大家遇到过没有?
> >
> > PS:我家Inter的显卡,没有问题,只是要手动启用驱动。
> >
> > --
> > 此致
> > 涛
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> bbbush ^_^
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
此致
严晶涛


关于邮件列表 Chinese 的更多信息