[FZH] [HELP] HELP

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期一 十一月 29 04:53:46 UTC 2010


估计北航附近应该有小的经济型旅馆之类,这个不用太担心。如果有半天时间,应该能找到。

在 2010年11月29日 下午12:44,BX <btbxbob在gmail.com>写道:

> http://zhidao.baidu.com/question/25013229.html
> 就替你查了……
> 我虽然也在北京,但是家里又不是开招待所的。如果一时找不到住的地方,可以来大兴住。(得有距离上的心理准备)
> BX
>
>
>
> 在 2010年11月29日 下午12:27,Microcai <microcai在fedoraproject.org> 写道:
> > 在 2010-11-29一的 12:05 +0800,BX写道:
> >> 北航里面有专门给学生的招待所,联系了吗?
> >> BX
> > 非常谢谢啊。
> > 哦? 怎么联系?怎么联系?!!!!!
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
刘红丹
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息