[FZH] #T Eclipse Fedora Packager 用户指南汉化完毕

tiansworld tiansworld在gmail.com
星期四 十月 28 00:59:39 UTC 2010


> 2010/10/28 Tommy He <tommy.he在linux.com>
>
>> 大家好,
>>
>>
>> 刚刚把 Eclipse Fedora Packager 的用户指南汉化完毕,希望诸位翻译者们和打包者们帮忙修订~
>>
>> http://cut.gd/Yskn
>>
>> 黑日白月
>>

wiki 翻译内容格式要不要换成新的?
就是要在原文中加上对应语言的翻译链接。另外地址格式有所变化。
例如 [1] [2]

[1] https://fedoraproject.org/wiki/L10n
[2] https://fedoraproject.org/wiki/L10N/zh

仅做参考 :)
-- 
Tiansworld


关于邮件列表 Chinese 的更多信息