[FZH] 什么才叫解放生产力

xiaobo kfihihc在gmail.com
星期一 四月 18 02:46:42 UTC 2011


windows确实不怎么适合开发人员啊,vs什么的没用过⋯⋯

在 2011-4-18,上午10:21, microcai 写道:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> 要做跨平台开发,需要交叉工具链
> 
> 有了交叉工具链,同时我更加喜欢,目标平台要用的库都TM的可以简单的安装起来。
> 
> 这方面, Gentoo 走在了历史的前面
> 
> 
> 要安装 arm 交叉工具链?
> 没问题
> 
> crossdev -t arm-linux-gnueabi
> 
> 要用 arm 交叉工具链编译各种需要的库和程序,比如 bash ?
> 没问题
> 
> arm-linux-gnueabi-emerge bash
> 
> 
> gtk 呢?!
> 没问题
> 
> arm-linux-gnueabi-emerge gtk
> 
> 这么简单?
> 对,就这么简单! ;)
> 
> 
> 那么我们来看看,如果是 Windows 需要怎么做
> 要安装 arm 工具链?
> 恩,Google 一下看哪里有下载的 ... (更对的白痴用的是 baidu, 折腾更久)
> 
> 恩,XXX 有完善的平台,可惜要收费,有破解版本么?
> Google 去 ....
> 
> 算了,用免费的平台吧,继续 Google
> 找到了。下载,安装......
> 
> 咦,没有 GUI 啊?要用 cmd.exe ... (cmd.exe vs bash , 完败)
> 恩,只有编译器啊,库怎么办呢?
> 
> Google 之. 比较流行的库可能就提供windows开发包了。但是也需要你仔细的
> Google 才行。
> 如果是不怎么常用的,呵呵,那你只好自己编译了
> 
> Painfull ~~~~~ 而且容易失败。
> 
> 结论:
> 做交叉编译是一件非常麻烦的事情。非常复杂困难的事情。恩。
> 我得出书宣传这个很难。哈哈。
> oo,现在学校里的学生都不会交叉编译了,因为他们听说很难,就不搞了
> wow, 交叉编译是少数人的专利掉啦 ....
> wow, 这个世界充满了对交叉编译的恐惧 ....
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
> 
> iQEcBAEBAgAGBQJNq6ARAAoJEKT4Uz7oTANZ3a8H/jIqgwT3PbSY/t5XWGFveq6N
> dBq5nnZhJG/qPi7Abo8npphkrIRMq/m2t8NEUjVhLS+afoYJqmqtSQLZCnLbyblL
> w0dpqYrWYTOg6Hew+Io7jaAMS5ci/e0Hna+mSBX4GS18YAf1amWzW3oGBtqAHlMl
> vDZJz5Ex610uU1rMfTnf6Ld8PG0SzvbEyXPkTO8ha1T8Y3Xo0h26itjgRy5RBcw1
> RA0NGQdNnxf2HkHTakS9mZokvl1QRi261py2JdzgHv+bsCYsofnBLMJBBrJFDWcG
> U19DBCpRBVm4goG/bHHAvhSDAi6SdruM1p56YC/8+nKDiDjWKg8pMXhtnM+ZV30=
> =5wI7
> -----END PGP SIGNATURE-----
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese

--
小波 上
http://yuzhe.me
http://fanfou.com/kfihihc
http://twitter.com/kfihihc
http://about.me/xiaobo/bio关于邮件列表 Chinese 的更多信息