[FZH] 关于$HOME目录下的文件夹的一些事情

杜宏羽 dongfengweixiao at gmail.com
Tue Dec 6 07:59:09 UTC 2011


我已经解决这个了:
http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/74ed8934645df0aad1a2d3c2.html

在 2011年12月6日 上午8:57,Caius Chance <me在kaio.net>写道:

>
>
> 它是某個 gnome 套件負責的。之前有發過一個   bug report ,當時是查到哪一個套件,現在忘記了。
>
> K
>
> On 18/11/2011, at 9:09 PM, slayercat wrote:
>
> > 不明白你想说什么。。。
> >
> > X生成的?Gnome生成的?
> >
> > 不管是什么生成的,问这个的意义在哪里?
> >
> > 在 2011-11-18五的 18:27 +0800,杜宏羽写道:
> >> 那个,我想问下,$HOME下的诸如下载,视频这些默认的文件夹是如何生成的?
> >> Fedora 中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >> // Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> //https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> > --
> > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list