[FZH] 寻找Packager 给gtkqq 项目打包

Xiang Wang wxjeacen at gmail.com
Tue Dec 6 08:13:19 UTC 2011


*还是有很多packager的。*
*
*
*我希望这玩意能入ub和fc的官方源里去。
*
2011/12/6 杜宏羽 <dongfengweixiao在gmail.com>

> 我想,除了arch,其他的发行版,貌似会打包的用户并不多吧.
>
> 不过,在此之前,我可以提一个小小的意见么?(gtkqq不要像openfetion那样,有那么多的分支,包括命令行,库,完整包,有好长好长一段的时间内,我对此都是一头雾水.)
>
> 在 2011年12月6日 下午4:02,杜宏羽 <dongfengweixiao在gmail.com>写道:
>
> > 我可以代维rpm和arch(但是arch在aur有人做了)~~~~~~
> >
> > 在 2011年12月6日 下午12:47,Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>写道:
> >
> > *怎么都没有人apply?
> >> *
> >>  2011/12/5 Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>
> >>
> >> > *Hi all,*
> >> > *
> >> > *
> >> > *开源项目gtkqq在寻找packager 帮忙打包.*
> >> > *如果有可能,可以push到源里去。*
> >> > *
> >> > *
> >> > *
> >> > *
> >> > *Here is the link below.
> >> > *
> >> > *
> >> > *
> >> > http://code.google.com/p/gtk-qq/
> >> >
> >> > https://github.com/
> >> >
> >> > --
> >> >
> >> > **
> >> > *
> >> >
> >> > Best Regards,
> >> > **
> >> >
> >> > Devil Wang| Engineer of Linux
> >> >
> >> > Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> >> >
> >> > *
> >> >
> >> >
> >>
> >>
> >> --
> >>
> >> **
> >> *
> >>
> >> Best Regards,
> >> **
> >>
> >> Devil Wang| Engineer of Linux
> >>
> >> Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> >>
> >> *
> >> --
> >> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> --
> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 

**
*

Best Regards,
**

Devil Wang| Engineer of Linux

Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>

*


More information about the Chinese mailing list