[FZH] 寻找Packager 给gtkqq 项目打包

杜宏羽 dongfengweixiao at gmail.com
Wed Dec 7 00:25:28 UTC 2011


嗯,我真的是什么都不懂。……但是我还是坚持自己的观点。
在 2011-12-6 下午7:53,"Xiang Wang" <wxjeacen在gmail.com>写道:

> *我只能说, 你压根什么都不懂。
> *
> 2011/12/6 杜宏羽 <dongfengweixiao在gmail.com>
>
> > 好吧,不过,说真的,我个人感觉,能进入官方的可能性不是很大.而且,维护QQ的一个个人版本,意义不是很重大.
> >
> > 在 2011年12月6日 下午7:20,Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>写道:
> >
> > > *这个不是套件吧。
> > > *
> > >  2011/12/6 Caius Chance <me在kaio.net>
> > >
> > > > 我厭倦了維護套件 - K
> > > >
> > > > On 06/12/2011, at 6:04 PM, 杜宏羽 wrote:
> > > >
> > > > > 我想,除了arch,其他的发行版,貌似会打包的用户并不多吧.
> > > > >
> > > >
> > >
> >
> 不过,在此之前,我可以提一个小小的意见么?(gtkqq不要像openfetion那样,有那么多的分支,包括命令行,库,完整包,有好长好长一段的时间内,我对此都是一头雾水.)
> > > > >
> > > > > 在 2011年12月6日 下午4:02,杜宏羽 <dongfengweixiao在gmail.com>写道:
> > > > >
> > > > >> 我可以代维rpm和arch(但是arch在aur有人做了)~~~~~~
> > > > >>
> > > > >> 在 2011年12月6日 下午12:47,Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>写道:
> > > > >>
> > > > >> *怎么都没有人apply?
> > > > >>> *
> > > > >>> 2011/12/5 Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>
> > > > >>>
> > > > >>>> *Hi all,*
> > > > >>>> *
> > > > >>>> *
> > > > >>>> *开源项目gtkqq在寻找packager 帮忙打包.*
> > > > >>>> *如果有可能,可以push到源里去。*
> > > > >>>> *
> > > > >>>> *
> > > > >>>> *
> > > > >>>> *
> > > > >>>> *Here is the link below.
> > > > >>>> *
> > > > >>>> *
> > > > >>>> *
> > > > >>>> http://code.google.com/p/gtk-qq/
> > > > >>>>
> > > > >>>> https://github.com/
> > > > >>>>
> > > > >>>> --
> > > > >>>>
> > > > >>>> **
> > > > >>>> *
> > > > >>>>
> > > > >>>> Best Regards,
> > > > >>>> **
> > > > >>>>
> > > > >>>> Devil Wang| Engineer of Linux
> > > > >>>>
> > > > >>>> Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> > > > >>>>
> > > > >>>> *
> > > > >>>>
> > > > >>>>
> > > > >>>
> > > > >>>
> > > > >>> --
> > > > >>>
> > > > >>> **
> > > > >>> *
> > > > >>>
> > > > >>> Best Regards,
> > > > >>> **
> > > > >>>
> > > > >>> Devil Wang| Engineer of Linux
> > > > >>>
> > > > >>> Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> > > > >>>
> > > > >>> *
> > > > >>> --
> > > > >>> Fedora中文郵件列表:
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >>>
> > > > >>
> > > > >>
> > > > > --
> > > > > Fedora中文郵件列表:
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > > --
> > > > Fedora中文郵件列表:
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > >
> > > **
> > > *
> > >
> > > Best Regards,
> > > **
> > >
> > > Devil Wang| Engineer of Linux
> > >
> > > Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> > >
> > > *
> > > --
> > > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
>
> **
> *
>
> Best Regards,
> **
>
> Devil Wang| Engineer of Linux
>
> Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
>
> *
> --
> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list