[FZH] 寻找Packager 给gtkqq 项目打包

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Wed Dec 7 05:20:10 UTC 2011


Þ±²Ë¸ç£¬ÄãµÃÏȺöÓÆÄã¼ÒÀÏ°å»» ebuild °¡£¬¹þ¹þ£¡

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2011/12/7 microcai <microcai在fedoraproject.org>

>  Wed, Dec 07, 2011 at 08:25:28AM +0800, ¶ÅºêÓð wrote:
> > àÅ£¬ÎÒÕæµÄÊÇʲô¶¼²»¶®¡£¡­¡­µ«ÊÇÎÒ»¹ÊǼá³Ö×Ô¼ºµÄ¹Ûµã¡£
> > ÔÚ 2011-12-6 ÏÂÎç7:53£¬"Xiang Wang" <wxjeacen在gmail.com>дµÀ£º
> >
>
> fedora ÕâÖÖ¶þ½øÖƵķ¢Ðа棬´ò°üÕæµÄÊÇÒâÒå²»´ó¡£ fedora ÔçµãʹÓà ebuild ¾ÍÊÇÁË¡£
>
> > > *ÎÒÖ»ÄÜ˵£¬ Äãѹ¸ùʲô¶¼²»¶®¡£
> > > *
> > > 2011/12/6 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>
> > >
> > > > ºÃ°É,²»¹ý,˵ÕæµÄ,ÎÒ¸öÈ˸оõ,ÄܽøÈë¹Ù·½µÄ¿ÉÄÜÐÔ²»ÊǺܴó.¶øÇÒ,ά»¤QQµÄÒ»¸ö¸öÈË°æ±¾,ÒâÒå²»ÊǺÜÖØ´ó.
> > > >
> > > > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ6ÈÕ ÏÂÎç7:20£¬Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>дµÀ£º
> > > >
> > > > > *Õâ¸ö²»ÊÇÌ×¼þ°É¡£
> > > > > *
> > > > >  2011/12/6 Caius Chance <me在kaio.net>
> > > > >
> > > > > > ÎÒ…’¾ëÁ˾S×oÌ×¼þ - K
> > > > > >
> > > > > > On 06/12/2011, at 6:04 PM, ¶ÅºêÓð wrote:
> > > > > >
> > > > > > > ÎÒÏë,³ýÁËarch,ÆäËûµÄ·¢Ðаæ,òËÆ»á´ò°üµÄÓû§²¢²»¶à°É.
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> > > >
> > >
> ²»¹ý,ÔÚ´Ë֮ǰ,ÎÒ¿ÉÒÔÌáÒ»¸öССµÄÒâ¼ûô?(gtkqq²»ÒªÏñopenfetionÄÇÑù,ÓÐÄÇô¶àµÄ·ÖÖ§,°üÀ¨ÃüÁîÐÐ,¿â,ÍêÕû°ü,Óкó¤ºÃ³¤Ò»¶ÎµÄʱ¼äÄÚ,ÎҶԴ˶¼ÊÇһͷÎíË®.)
> > > > > > >
> > > > > > > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ6ÈÕ ÏÂÎç4:02£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º
> > > > > > >
> > > > > > >> ÎÒ¿ÉÒÔ´úάrpmºÍarch(µ«ÊÇarchÔÚaurÓÐÈË×öÁË)~~~~~~
> > > > > > >>
> > > > > > >> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ6ÈÕ ÏÂÎç12:47£¬Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>дµÀ£º
> > > > > > >>
> > > > > > >> *Ôõô¶¼Ã»ÓÐÈËapply?
> > > > > > >>> *
> > > > > > >>> 2011/12/5 Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>
> > > > > > >>>
> > > > > > >>>> *Hi all,*
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>> *¿ªÔ´ÏîÄ¿gtkqqÔÚÑ°ÕÒpackager °ïæ´ò°ü.*
> > > > > > >>>> *Èç¹ûÓпÉÄÜ£¬¿ÉÒÔpushµ½Ô´ÀïÈ¥¡£*
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>> *Here is the link below.
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>> http://code.google.com/p/gtk-qq/
> > > > > > >>>>
> > > > > > >>>> https://github.com/
> > > > > > >>>>
> > > > > > >>>> --
> > > > > > >>>>
> > > > > > >>>> **
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>>
> > > > > > >>>> Best Regards,
> > > > > > >>>> **
> > > > > > >>>>
> > > > > > >>>> Devil Wang| Engineer of Linux
> > > > > > >>>>
> > > > > > >>>> Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> > > > > > >>>>
> > > > > > >>>> *
> > > > > > >>>>
> > > > > > >>>>
> > > > > > >>>
> > > > > > >>>
> > > > > > >>> --
> > > > > > >>>
> > > > > > >>> **
> > > > > > >>> *
> > > > > > >>>
> > > > > > >>> Best Regards,
> > > > > > >>> **
> > > > > > >>>
> > > > > > >>> Devil Wang| Engineer of Linux
> > > > > > >>>
> > > > > > >>> Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> > > > > > >>>
> > > > > > >>> *
> > > > > > >>> --
> > > > > > >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >>>
> > > > > > >>
> > > > > > >>
> > > > > > > --
> > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > >
> > > > > **
> > > > > *
> > > > >
> > > > > Best Regards,
> > > > > **
> > > > >
> > > > > Devil Wang| Engineer of Linux
> > > > >
> > > > > Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> > > > >
> > > > > *
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > >
> > > **
> > > *
> > >
> > > Best Regards,
> > > **
> > >
> > > Devil Wang| Engineer of Linux
> > >
> > > Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> > >
> > > *
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> ²ÌÍòîÈ
>
> ±±¾©ÖпƺìÆìÈí¼þ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
> Red Flag Software Co.,Ltd
> ±±¾©Êк£µíÇøÍòȪºÓ·68ºÅ×Ͻð´óÏÃ6²ã£¨100086£©
> Tel£º    010-82656655ext.2625, 18811054007
> gtalk:  microcaicai在gmail.com
> Http://www.redflag-linux.com
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list