[FZH] 寻找Packager 给gtkqq 项目打包

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Wed Dec 7 05:30:19 UTC 2011


»°ËµÎÒ֮ǰÇ××ÔÕÒÁË Spot ¡°É±ËÀ¡±ÁË osd-lyrics µÄ Review Request¡£¡£

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2011/12/6 Caius Chance <me在kaio.net>

> ÓÐÐÄ¿ÉÒÔ×Ô¼ºÍƵ½ rpmfusion ÉϾS×o
>
> On 06/12/2011, at 9:57 PM, Xiang Wang wrote:
>
> > *pluginÊÇÔõô¶¨ÒåµÄ£¿
> > *
> > 2011/12/6 Caius Chance <me在kaio.net>
> >
> >>
> >>>>>>> *¿ªÔ´ÏîÄ¿gtkqqÔÚÑ°ÕÒpackager °ïæ´ò°ü.*
> >>
> >> ²»ÊÇ£¿
> >>
> >>
> >> On 06/12/2011, at 9:20 PM, Xiang Wang wrote:
> >>
> >>> *Õâ¸ö²»ÊÇÌ×¼þ°É¡£
> >>> *
> >>> 2011/12/6 Caius Chance <me在kaio.net>
> >>>
> >>>> ÎÒ…’¾ëÁ˾S×oÌ×¼þ - K
> >>>>
> >>>> On 06/12/2011, at 6:04 PM, ¶ÅºêÓð wrote:
> >>>>
> >>>>> ÎÒÏë,³ýÁËarch,ÆäËûµÄ·¢Ðаæ,òËÆ»á´ò°üµÄÓû§²¢²»¶à°É.
> >>>>>
> >>>>
> >>
> ²»¹ý,ÔÚ´Ë֮ǰ,ÎÒ¿ÉÒÔÌáÒ»¸öССµÄÒâ¼ûô?(gtkqq²»ÒªÏñopenfetionÄÇÑù,ÓÐÄÇô¶àµÄ·ÖÖ§,°üÀ¨ÃüÁîÐÐ,¿â,ÍêÕû°ü,Óкó¤ºÃ³¤Ò»¶ÎµÄʱ¼äÄÚ,ÎҶԴ˶¼ÊÇһͷÎíË®.)
> >>>>>
> >>>>> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ6ÈÕ ÏÂÎç4:02£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º
> >>>>>
> >>>>>> ÎÒ¿ÉÒÔ´úάrpmºÍarch(µ«ÊÇarchÔÚaurÓÐÈË×öÁË)~~~~~~
> >>>>>>
> >>>>>> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ6ÈÕ ÏÂÎç12:47£¬Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>дµÀ£º
> >>>>>>
> >>>>>> *Ôõô¶¼Ã»ÓÐÈËapply?
> >>>>>>> *
> >>>>>>> 2011/12/5 Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>
> >>>>>>>
> >>>>>>>> *Hi all,*
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>> *¿ªÔ´ÏîÄ¿gtkqqÔÚÑ°ÕÒpackager °ïæ´ò°ü.*
> >>>>>>>> *Èç¹ûÓпÉÄÜ£¬¿ÉÒÔpushµ½Ô´ÀïÈ¥¡£*
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>> *Here is the link below.
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>> http://code.google.com/p/gtk-qq/
> >>>>>>>>
> >>>>>>>> https://github.com/
> >>>>>>>>
> >>>>>>>> --
> >>>>>>>>
> >>>>>>>> **
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>>
> >>>>>>>> Best Regards,
> >>>>>>>> **
> >>>>>>>>
> >>>>>>>> Devil Wang| Engineer of Linux
> >>>>>>>>
> >>>>>>>> Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> >>>>>>>>
> >>>>>>>> *
> >>>>>>>>
> >>>>>>>>
> >>>>>>>
> >>>>>>>
> >>>>>>> --
> >>>>>>>
> >>>>>>> **
> >>>>>>> *
> >>>>>>>
> >>>>>>> Best Regards,
> >>>>>>> **
> >>>>>>>
> >>>>>>> Devil Wang| Engineer of Linux
> >>>>>>>
> >>>>>>> Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> >>>>>>>
> >>>>>>> *
> >>>>>>> --
> >>>>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>> --
> >>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>
> >>>> --
> >>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>>
> >>> **
> >>> *
> >>>
> >>> Best Regards,
> >>> **
> >>>
> >>> Devil Wang| Engineer of Linux
> >>>
> >>> Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> >>>
> >>> *
> >>> --
> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> >
> > **
> > *
> >
> > Best Regards,
> > **
> >
> > Devil Wang| Engineer of Linux
> >
> > Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> >
> > *
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list