[FZH] 寻找Packager 给gtkqq 项目打包

kejin yang ykj.linux at gmail.com
Wed Dec 7 06:06:25 UTC 2011


mark µÈÎÒʧҵÁËÔÙÀ´¸ãÕâ¸ö

ÔÚ 2011Äê12ÔÂ7ÈÕ ÏÂÎç1:55£¬Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º

> ./configure Îļþ²»ÄÜÉú³É Makefile
>
> checking for inet_ntoa... yes
> configure: creating ./config.status
> config.status: error: cannot find input file: `Makefile.in'
>
>
> Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> My Page: http://www.liangsuilong.info
> Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
>
>
> 2011/12/5 Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>
>
> > *Hi all,*
> > *
> > *f
> > *¿ªÔ´ÏîÄ¿gtkqqÔÚÑ°ÕÒpackager °ïæ´ò°ü.*
> > *Èç¹ûÓпÉÄÜ£¬¿ÉÒÔpushµ½Ô´ÀïÈ¥¡£*
> > *
> > *
> > *
> > *
> > *Here is the link below.
> > *
> > *
> > *
> > http://code.google.com/p/gtk-qq/
> >
> > https://github.com/
> >
> > --
> >
> > **
> > *
> >
> > Best Regards,
> > **
> >
> > Devil Wang| Engineer of Linux
> >
> > Gtalk: wxjeacen AT gmail DOT com <wxjeacen在gmail.com>
> >
> > *
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list