[FZH] 寻找Packager 给gtkqq 项目打包

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Wed Dec 7 14:23:44 UTC 2011


òËÆ Robin ֮ǰ²îµã°Ñ Amarok ÍÏÏÂË®ÁË¡£¡£¡£¡£¡£XDD

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2011/12/7 Caius Chance <me在kaio.net>

> Package Guideline µÄÒªÇ󶼺܇ÀÖ”µÄÁË
>
> On 07/12/2011, at 6:43 PM, Liang Suilong wrote:
>
> > ÒòΪ OSD Lyrics
> > »áÏÂÔØûÓаæȨÐí¿ÉºÍ°æȨ²»È·¶¨µÄ¸è´Ê£¬ÕâЩ¸è´Ê×÷ÕßÊÇûÓУ¬¶ÌÆÚÄÚҲûÓа취µÃµ½¸è´Ê°æȨËùÓÐÕßµÄÊÚȨ¿ÉÒÔ×ÔÐзַ¢ÕâЩ¸è´Ê£¬ËùÒÔÕâ¸ö Review
> > Request ±» Spot ¹ØµôÁË¡£
> >
> > ÎÒ¾ÍÊÇÕÒÁË Spot ÏÈ×ö Legal Review£¬ËûÄÇÀïÎÒ¹ýÁË£¬ÎҾͰï Robin Lee ×ö Review ÁË¡£µ«ÊǺÜÒź¶ Spot
> > ÄDZ߹ý²»ÁË¡£¡£
> >
> > »°Ëµ»ØÀ´£¬Õâ²¢²»ÊÇÒ»¹÷×Ó´òËÀµÄ¡£ÈÆ¿ª Packaging Guideline µÄÏÞÖƶø½øÈë Fedora ¹Ù·½Ô´£¬»¹ÊÇ»áÓа취µÄ¡£XD
> >
> > ÎÒдµÄÄǸö spec ¶¼ºÜ¶àÄêÇ°µÄÊÂÇéÁË£¬Ã»É¶Ê²Ã´Ñù×Ó²»Ñù×ÓµÄÎÊÌ⣬¸ñʽ¹æÕûÒ»µãÄܹý Review ¾Í¿ÉÒÔÁË¡£
> >
> > Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> > My Page: http://www.liangsuilong.info
> > Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
> >
> >
> > 2011/12/7 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>
> >
> >> Ϊʲô£¿ÎÒ¸öÈ˸оõ£¬Õâ¸öÈí¼þ²»ÊÇ»¹ÊÇÂù³ÉÊìµÄô£¿£¡²»¹ý£¬ËµÊµ»°£¬ÄãдµÄspecÓе㲻³ÉÑù×Ó¡£
> >> ÔÚ 2011-12-7 ÏÂÎç1:30£¬"Liang Suilong" <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º
> >>
> >>> »°ËµÎÒ֮ǰÇ××ÔÕÒÁË Spot ¡°É±ËÀ¡±ÁË osd-lyrics µÄ Review Request¡£¡£
> >>>
> >>> Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> >>> My Page: http://www.liangsuilong.info
> >>> Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> >>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
> >>
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list