[FZH] 有人在MacBook Pro 8,1成功安装了Fedora吗?

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Tue Dec 13 10:36:53 UTC 2011


 ÒѾ­Éý¼¶ÁËmesaÇý¶¯µ½ÁËеİ汾£¬Ã»ÓаïÖúÄØ¡«·³ÀÍ´ó¼Ò°ïæ¿´ÏÂÄãÃÇmesaµÄ°æ±¾£¬ÎÒÏÖÔÚyumÔ´³ýÁ˹ٷ½Í⻹°üº¬ÁËrpmfusion

Dec 13 18:21:16 Updated: mesa-dri-drivers-7.11.2-1.fc16.x86_64
Dec 13 18:30:07 Updated: mesa-libGL-7.11.2-1.fc16.x86_64
Dec 13 18:30:08 Updated: mesa-libGLU-7.11.2-1.fc16.x86_64
Dec 13 18:30:08 Updated: mesa-dri-filesystem-7.11.2-1.fc16.x86_64


2011/12/12 CyrusHMH <cyrushmh在fedoraproject.org>

> ÓÚ 2011Äê12ÔÂ11ÈÕ 14:27, Johnny Tao дµÀ:
> > ÇëÎÊ´ó¼ÒÓÐʹÓÃIntel HD3000ÏÔ¿¨µÄÂð£¿Fedora X64 DVDÀïÃæ´øÕâÇý¶¯»¹ÊÇÐèҪȥIntelÏÂÔضîÍâ°²×°µÄ£¿ÎÒÕâ±ßGNOME3
> > Í£ÁôÔÚ¡°±¸ÓÃģʽÏ¡± ...
> ÓУ¬£¬ÎÒ¬FÔÚÓõľÍÊÇ£¬£¬ ²»ÐèÒª ×¢Òâ¸üРmesaòŒ„Ó¾ÍÊÇÁË
> >
> > 2011/12/11 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
> >
> >> LiveCD²»¿¿Æס«
> >> ÒѾ­Í¨¹ýNetnstall°²×°CDÍê³É°²×°£¬ÏÖÕýÔÚÕÛÌÚHD3000ÏÔ¿¨ºÍÎÞÏßÍø¿¨
> >>
> >>
> >> 2011/12/10 lyfbuaa <lyfbuaa在163.com>
> >>
> >>> livecd Æô¶¯ÊÔÓùý£¬×îºó°²×°ÊÇDVD,  Ïëlivecd´øµÄÇý¶¯¿ÉÄܲ»È«£¬ÅÂmacµÄÇý¶¯ºóÃæ×Ô¼ºÕûÂé·³£¬
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> ÔÚ 2011-12-10 18:34:09£¬"Yu Chen" <jcomee在gmail.com> дµÀ£º
> >>>> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ10ÈÕ ÏÂÎç3:18£¬Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>дµÀ£º
> >>>>
> >>>
> ÒѾ­°²×°ÁËrEFI£¬µ«·¢ÏÖLiveCDÆô¶¯²»Õý³££¬ÖÐ;³öÏÖÆô¶¯µÄ´íÎó£¬ÊÇ·ñÎÒÐèҪʹÓÃDVD/NetinstallʹÓûù±¾ÏÔʾ»òÕßÎÄ×Öģʽ²Å¿ÉÒÔ¼ÌÐø£¿
> >>>>
> >>>> ÄãµÄÊÇN¿¨Âð£¿Èç¹ûÊÇ£¬ºÜÓпÉÄÜÊÇ¿ªÔ´Çý¶¯µÄÎÊÌ⣬¼Ó¸öxdriver=esaÆô¶¯¾Í¿ÉÒÔÁË¡£
> >>>> ÎҼǵúÃÏñlivecdÒ²¿ÉÒÔ¼ÓÕâ¸ö²ÎÊýµÄ£¬¼Ç²»Ì«×¼È·ÁË£¬Äã¿ÉÊÔһϡ£
> >>>> --
> >>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>> --
> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list