[FZH] fedoracommunity 索引��

刘红丹 hongdanliu at gmail.com
Wed Dec 14 06:08:56 UTC 2011


I use gmail in chrome(English version) in Ubuntu(E), not a client. Maybe
chrome is different from firefox in it's default setting about chinese
language?But i can see what you guys said.

I have tested that some friends in google group can see what i said. They
use gmail, yahoo mail, hotmail and 163 mail. I think there maybe something
wrong in lists.fedoraproject.org settings.

2011/12/14 Yu Chen <jcomee在gmail.com>

> ÊÇÄãµÄ¿Í»§¶ËÎÊÌ⣿GmailÕâÀïûÎÊÌâµÄ˵¡£
>
>
> Yu
>
>
>
> 2011/12/14 <microcai在fedoraproject.org>
>
> > On Wed, Dec 14, 2011 at 10:27:19AM +0800, Áõºìµ¤ wrote:
> > > My gmail luanma? Wo le ge qu!
> >
> > ÄãתµÄÿ¸öÒýÓö¼ÂÒÂëÁË
> >
> >
> > >
> > > 2011/12/13 Caius Chance <me在kaio.net>
> > >
> > > > ¿Í?ô¶Ëµ? bug¡­ ??Êǻص½ gmail »ØºÃÁË¡£
> > > >
> > > > Caius Chance
> > > > me在kaio.net
> > > >
> > > > On 13/12/2011, at 6:26 PM, microcai在fedoraproject.org wrote:
> > > >
> > > > > On Tue, Dec 13, 2011 at 10:10:45AM +0800, Áõºìµ¤ wrote:
> > > > >> ÎÒ²Á£¬Á½Ìì²»À´£¬¾ÍÕâÑùÁË£¬ÔÎËÀ¡£ÕâÈËÀÏÁË£¬»ðÆøÒ²´óÁË£¿
> > > > >>
> > > > >
> > > > > ca £¬ ÄãµÄ mailer ÂÒÂëÁË¡£
> > > > >
> > > > >> 2011/12/12 Tiansworld <tiansworld在fedoraproject.org>
> > > > >>
> > > > >>> On 12/12/2011 07:27 PM, Caius Chance wrote:
> > > > >>>
> > > > >>>>
> > > > >>>>
> > > > >>>
> > > >
> >
> ÎÒÖ»ÊÇÏë?f£¬ºÃЩ?lÕ¹????µÄ?YÔ´¶¼ÓÉÄã?íÓ??]Éõ?N£»?@?K²»ÊÇÔÚ×·¾¿ÄãµÄ˽ÐÄ»òÊÇÉõ?N£¬ÖØ?cÊÇ???YÔ´¼¯ÖÐÔÚÒ»???L?U±ã??Ì«¸ß£º?L?UÊÇÖ¸Ïñ֮ǰһ¶Î?r?g???WÕ¾?YÔ´ÓÐЩÐèÒª£¬ÓÖ??ϵ²»µ½Äã??Àí¾ÍÊÇ¡£Äãæ»òÕß²»¸ß?d»ØÊÇÄãµÄ×ÔÓÉ£¬¿ÉÊÇ??ÄãÊÖÉÏÅõ×ŵÄ?|Î÷?r??×è?K?eÈË£¬ÄǾÍ????ÃæÓ°??¡£
> > > > >>>>
> > > > >>> Õâôһ½²£¬»ù±¾°ÑÊÂÇé½²Ã÷°×ÁË£¬Ò²ÈöԷ½/ÆäËûÈËÃ÷°×ÁË¡£
> > > > >>>
> > > > >>> Èç¹ûÁ½¸öÈ˶¼ÄÇô¼¤¶¯£¬Ëµ»°¶¼ÄÇôÉúÓ²£¬ºÜÈÝÒ׳³ÆðÀ´¡£
> > > > >>>
> > > > >>> ¶þλ¾ÍÊÂÂÛÊ°ɡ£
> > > > >>>
> > > > >>> --
> > > > >>> Regards,
> > > > >>>
> > > > >>> Tiansworld
> > > > >>> Fedora Project Ambassador & Contributor
> > > > >>> --
> > > > >>> FedoraÖÐÎÄ?]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >>>
> > > > >>
> > > > >>
> > > > >>
> > > > >> --
> > > > >>
> > > > >> Best Regards
> > > > >> Liu Hongdan
> > > > >
> > > > >> --
> > > > >> FedoraÖÐÎÄ?]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > > ²ÌÍòîÈ
> > > > >
> > > > > ±±¾©ÖпƺìÆìÈí¼þ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
> > > > > Red Flag Software Co.,Ltd
> > > > > ±±¾©Êк£µíÇøÍòȪºÓ·68ºÅ×Ͻð´óÏÃ6²ã£¨100086£©
> > > > > Tel£º  010-82656655ext.2625, 18811054007
> > > > > gtalk:        microcaicai在gmail.com
> > > > > Http://www.redflag-linux.com
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄ?]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄ?]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > >
> > > Best Regards
> > > Liu Hongdan
> >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> > --
> > ²ÌÍòîÈ
> >
> > ±±¾©ÖпƺìÆìÈí¼þ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
> > Red Flag Software Co.,Ltd
> > ±±¾©Êк£µíÇøÍòȪºÓ·68ºÅ×Ͻð´óÏÃ6²ã£¨100086£©
> > Tel£º    010-82656655ext.2625, 18811054007
> > gtalk:  microcaicai在gmail.com
> > Http://www.redflag-linux.com
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 

Best Regards
Liu Hongdan


More information about the Chinese mailing list