[FZH] selinux 关闭之后重启失败

嘉谟 yxy.716 at gmail.com
Wed Dec 21 10:01:16 UTC 2011


I  think you are right.
This time I wait a long time make it finish .
After login .I reboot again . It become right.

ÔÚ 2011Äê12ÔÂ21ÈÕ ÏÂÎç4:46£¬Hongqing Yang <hoyang在redhat.com> дµÀ£º
> I think it will take long time to relabel if you have disabled it.
>
> Hongqing
>
> ----- Original Message -----
>> From: "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com>
>> To: chinese在lists.fedoraproject.org
>> Sent: Wednesday, December 21, 2011 4:20:03 PM
>> Subject: [FZH] selinux ¹Ø±ÕÖ®ºóÖØÆôʧ°Ü
>>
>> ÔÚ/etc/selinux/config ÈÃselinux=disabled
>> Ö®ºó·¢ÏÖÖØÆôfedora һֱͼ±êÄÇÀï¡£
>> Ôõô½â¾ö£¿
>>
>> --
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> ¼ÎÚÓ
>> ¡°ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­¡±
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese-- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¼ÎÚÓ
¡°ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­¡±
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


More information about the Chinese mailing list