[FZH] selinux 关闭之后重启失败

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Thu Dec 22 15:34:00 UTC 2011


ÊDz»ÊÇÇø·Ö´óСдÄØ¡­¡­
ÎÒÊÇ˵Ӧ¸Ãд³É£º
SELINUX=disabled

ÔÚ 2011Äê12ÔÂ22ÈÕ ÉÏÎç10:37£¬¼ÎÚÓ <yxy.716在gmail.com>дµÀ£º

> ÖØÆôûÓÐÎÊÌ⣬µ«·¢ÏֹػúºÜ³¤¡£Èç¹ûÊÇÖؽ¨Ó¦¸ÃÒѾ­½¨ºÃÁË°É¡£
> ÈçºÎ²é¿´ÉϴιػúÐÅÏ¢ÄØ£¿
> On 21 Dec 2011 18:01, "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com> wrote:
>
> > I  think you are right.
> > This time I wait a long time make it finish .
> > After login .I reboot again . It become right.
> >
> > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ21ÈÕ ÏÂÎç4:46£¬Hongqing Yang <hoyang在redhat.com> дµÀ£º
> > > I think it will take long time to relabel if you have disabled it.
> > >
> > > Hongqing
> > >
> > > ----- Original Message -----
> > >> From: "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com>
> > >> To: chinese在lists.fedoraproject.org
> > >> Sent: Wednesday, December 21, 2011 4:20:03 PM
> > >> Subject: [FZH] selinux ¹Ø±ÕÖ®ºóÖØÆôʧ°Ü
> > >>
> > >> ÔÚ/etc/selinux/config ÈÃselinux=disabled
> > >> Ö®ºó·¢ÏÖÖØÆôfedora һֱͼ±êÄÇÀï¡£
> > >> Ôõô½â¾ö£¿
> > >>
> > >> --
> > >>
> >
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> > >> ¼ÎÚÓ
> > >> ¡°ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­¡±
> > >>
> >
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> >
> > --
> >
> >
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> > ¼ÎÚÓ
> > ¡°ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­¡±
> >
> >
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list