[FZH] selinux 关闭之后重启失败

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Fri Dec 23 16:14:01 UTC 2011


¶÷£¬ÎÒ¶àÎÊÒ»¾ä¡£
Èç¹û²»ÈÃNetworkManagerËæ»úÆô¶¯»áÓÐʲôºó¹û£¿
ÒòΪ´Ódmesg²éѯ¿ª»ú¼Ç¼£¬NM²Ù×÷Õ¼ÓõÄʱ¼äºÜ¶à¡£

ÔÚ 2011Äê12ÔÂ24ÈÕ ÉÏÎç12:05£¬¼ÎÚÓ <yxy.716在gmail.com>дµÀ£º

> ÖÕÓÚÖªµÀÔ­ÒòÁË¡£
> ¹ØµôÎÞÏßÖ®ºó ÖØÆô ¹Ø»ú ·Ç³£µÄ¿ì¡£
>
> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ23ÈÕ ÏÂÎç12:40£¬¼ÎÚÓ <yxy.716在gmail.com> дµÀ£º
> > ²»ÊÇÕâ¸öÔ­Òò¡£ selinux/config ÀïÃæÊÇ´óд¡£
> >
> > ¶øÇÒ×î½üÖØÆôºÍ¹Ø±ÕÓÐʱºòºÜ¿ìÓÐʱºòºÜÂý¡£ Ö÷ÒªÇø±ðÊÇ°²×°ÁËxen£¬¶øÇÒûÓа²×°³É¹¦¡£
> > ÎÒ¿´ÁËһϠ/var/log/message ºÃÏñºÍnetwork manager Óйء£
> >
> > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç11:34£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com> дµÀ£º
> >> ÊDz»ÊÇÇø·Ö´óСдÄØ......
> >> ÎÒÊÇ˵Ӧ¸Ãд³É£º
> >> SELINUX=disabled
> >>
> >> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ22ÈÕ ÉÏÎç10:37£¬¼ÎÚÓ <yxy.716在gmail.com>дµÀ£º
> >>
> >>> ÖØÆôûÓÐÎÊÌ⣬µ«·¢ÏֹػúºÜ³¤¡£Èç¹ûÊÇÖؽ¨Ó¦¸ÃÒѾ­½¨ºÃÁË°É¡£
> >>> ÈçºÎ²é¿´ÉϴιػúÐÅÏ¢ÄØ£¿
> >>> On 21 Dec 2011 18:01, "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com> wrote:
> >>>
> >>> > I  think you are right.
> >>> > This time I wait a long time make it finish .
> >>> > After login .I reboot again . It become right.
> >>> >
> >>> > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ21ÈÕ ÏÂÎç4:46£¬Hongqing Yang <hoyang在redhat.com> дµÀ£º
> >>> > > I think it will take long time to relabel if you have disabled it.
> >>> > >
> >>> > > Hongqing
> >>> > >
> >>> > > ----- Original Message -----
> >>> > >> From: "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com>
> >>> > >> To: chinese在lists.fedoraproject.org
> >>> > >> Sent: Wednesday, December 21, 2011 4:20:03 PM
> >>> > >> Subject: [FZH] selinux ¹Ø±ÕÖ®ºóÖØÆôʧ°Ü
> >>> > >>
> >>> > >> ÔÚ/etc/selinux/config ÈÃselinux=disabled
> >>> > >> Ö®ºó·¢ÏÖÖØÆôfedora һֱͼ±êÄÇÀï¡£
> >>> > >> Ôõô½â¾ö£¿
> >>> > >>
> >>> > >> --
> >>> > >>
> >>> >
> >>>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> >>> > >> ¼ÎÚÓ
> >>> > >> "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
> >>> > >>
> >>> >
> >>>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> >>> > >> --
> >>> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>> > >>
> >>> > > --
> >>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>> >
> >>> >
> >>> >
> >>> > --
> >>> >
> >>> >
> >>>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> >>> > ¼ÎÚÓ
> >>> > "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
> >>> >
> >>> >
> >>>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> >>> >
> >>>
> >>> --
> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>>
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> >
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> > ¼ÎÚÓ
> > "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
> >
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>
>
>
> --
>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> ¼ÎÚÓ
> "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
>
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list