[FZH] selinux 关闭之后重启失败

嘉谟 yxy.716 at gmail.com
Sat Dec 24 12:07:05 UTC 2011


¶÷ ÎÒÊÔÁË¡£ ºó¹û¾ÍÊÇ×Ô¼º²»ÖªµÀ²»ÓÃÖ®ºóÔõôÉÏÍø ºÍÅäÖÃÎÞÏß¡£

ÎÒÔÚѧУͬʱ°ìÁ˵çÐźͽÌÓýµÄÍøÂç¡£
ÓÃnetwork manager . ×ÀÃæÃæ°åÉÏÓÐnetwork  ¿ÉÒÔÌí¼ÓÁ½¸öÁ¬½Ó¡£ ÕæʵÁ¬µÄʱºò ¿ÉÒÔÑ¡ÔñÆäÖÐÒ»¸ö
µ«ÊÇÈç¹ûÓà network.service .Ö®ºó¿ÉÒÔÕâÑù½øÐÐÑ¡ÔñÂð£¿

ÔÚ¾ÍÊÇÎÞÏß²»ÖªµÀÔõôÉèÖÃ
Îұ༭ÁË
ifcfg-wlan0 ²¢ÌîдÁË ½ÓÈëµãid ºÍÃÜÂë µ«ÊǺÃÏñûÓÐÁ¬ÉÏ¡£

×îºó ¡£¿ªÊ¼Õâ¸ö·þÎñ

systemctl start network.service ¡£ »¹»Øjob failed . ÈÕ־ҲûÓÐʲôÏêϸµÄ¶«Î÷¡£

Ö÷ÒªÊÇÒòΪװÁËxen.
ÓÃvirt-manager Á¬½Ódom0ʱÁ¬½Ó²»ÉÏ ËùÒÔÏëÍ£ÓÃnetwork manager ¿´¿´¡£

²»ÖªµÀÍ£ÓÃnetwork manager »áÓÐÕâ¸öÎÊÌâ¡£

ÔÚ 2011Äê12ÔÂ24ÈÕ ÉÏÎç12:14£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com> дµÀ£º
> ¶÷£¬ÎÒ¶àÎÊÒ»¾ä¡£
> Èç¹û²»ÈÃNetworkManagerËæ»úÆô¶¯»áÓÐʲôºó¹û£¿
> ÒòΪ´Ódmesg²éѯ¿ª»ú¼Ç¼£¬NM²Ù×÷Õ¼ÓõÄʱ¼äºÜ¶à¡£
>
> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ24ÈÕ ÉÏÎç12:05£¬¼ÎÚÓ <yxy.716在gmail.com>дµÀ£º
>
>> ÖÕÓÚÖªµÀÔ­ÒòÁË¡£
>> ¹ØµôÎÞÏßÖ®ºó ÖØÆô ¹Ø»ú ·Ç³£µÄ¿ì¡£
>>
>> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ23ÈÕ ÏÂÎç12:40£¬¼ÎÚÓ <yxy.716在gmail.com> дµÀ£º
>> > ²»ÊÇÕâ¸öÔ­Òò¡£ selinux/config ÀïÃæÊÇ´óд¡£
>> >
>> > ¶øÇÒ×î½üÖØÆôºÍ¹Ø±ÕÓÐʱºòºÜ¿ìÓÐʱºòºÜÂý¡£ Ö÷ÒªÇø±ðÊÇ°²×°ÁËxen£¬¶øÇÒûÓа²×°³É¹¦¡£
>> > ÎÒ¿´ÁËһϠ/var/log/message ºÃÏñºÍnetwork manager Óйء£
>> >
>> > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç11:34£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com> дµÀ£º
>> >> ÊDz»ÊÇÇø·Ö´óСдÄØ......
>> >> ÎÒÊÇ˵Ӧ¸Ãд³É£º
>> >> SELINUX=disabled
>> >>
>> >> ÔÚ 2011Äê12ÔÂ22ÈÕ ÉÏÎç10:37£¬¼ÎÚÓ <yxy.716在gmail.com>дµÀ£º
>> >>
>> >>> ÖØÆôûÓÐÎÊÌ⣬µ«·¢ÏֹػúºÜ³¤¡£Èç¹ûÊÇÖؽ¨Ó¦¸ÃÒѾ­½¨ºÃÁË°É¡£
>> >>> ÈçºÎ²é¿´ÉϴιػúÐÅÏ¢ÄØ£¿
>> >>> On 21 Dec 2011 18:01, "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com> wrote:
>> >>>
>> >>> > I  think you are right.
>> >>> > This time I wait a long time make it finish .
>> >>> > After login .I reboot again . It become right.
>> >>> >
>> >>> > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ21ÈÕ ÏÂÎç4:46£¬Hongqing Yang <hoyang在redhat.com> дµÀ£º
>> >>> > > I think it will take long time to relabel if you have disabled it.
>> >>> > >
>> >>> > > Hongqing
>> >>> > >
>> >>> > > ----- Original Message -----
>> >>> > >> From: "¼ÎÚÓ" <yxy.716在gmail.com>
>> >>> > >> To: chinese在lists.fedoraproject.org
>> >>> > >> Sent: Wednesday, December 21, 2011 4:20:03 PM
>> >>> > >> Subject: [FZH] selinux ¹Ø±ÕÖ®ºóÖØÆôʧ°Ü
>> >>> > >>
>> >>> > >> ÔÚ/etc/selinux/config ÈÃselinux=disabled
>> >>> > >> Ö®ºó·¢ÏÖÖØÆôfedora һֱͼ±êÄÇÀï¡£
>> >>> > >> Ôõô½â¾ö£¿
>> >>> > >>
>> >>> > >> --
>> >>> > >>
>> >>> >
>> >>>
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> >>> > >> ¼ÎÚÓ
>> >>> > >> "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
>> >>> > >>
>> >>> >
>> >>>
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> >>> > >> --
>> >>> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>> > >>
>> >>> > > --
>> >>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>> >
>> >>> >
>> >>> >
>> >>> > --
>> >>> >
>> >>> >
>> >>>
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> >>> > ¼ÎÚÓ
>> >>> > "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
>> >>> >
>> >>> >
>> >>>
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> >>> >
>> >>>
>> >>> --
>> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>>
>> >>>
>> >>
>> >> --
>> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> >
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> > ¼ÎÚÓ
>> > "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
>> >
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>>
>> --
>>
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> ¼ÎÚÓ
>> "ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
>>
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¼ÎÚÓ
"ÎôÎÒÍùÒÓ£¬ÑîÁøÒÀÒÀ £» ½ñÎÒÀ´Ë¼ £¬ÓêÑ©ö­ö­"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


More information about the Chinese mailing list