[FZH] Fedora 中文字体更改调查

humingx humingx at gmail.com
Wed Dec 28 08:05:46 UTC 2011


Ö§³ÖÓÃ΢Ã׺ڣ¬×ÜÌå¸Ð¾õÒª±ÈÕýºÚ¿´ÆðÀ´Êæ·þ¡£

ÔÚ 2011Äê12ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç3:50£¬Xiaoran Zhao <zxrlha在gmail.com>дµÀ£º

> ÎÒµÄlocaleÒ²ÊÇÓÃÓ¢Îĵġ£ÒÔÇ°ÖÐÎÄÊÇÓÃÁ½ÖÖ²»Í¬×ÖÌå»ìºÏÏÔʾµÄ£¬ÄÑ¿´ËÀÁË¡£
> ÏÖÔÚ×ÖÌåÓõÄÓ¦¸ÃÊÇwqy-zenhei£¬¸Ð¾õ»¹ÊǺÜÊæ·þµÄ¡£
> ÎÒ»¹Ã»×°¹ý΢Ã׺ڣ¬²»¹ý΢Ã׺ڵÄ×Ö¿âòËÆ»¹±È½ÏС¡£
> ÏÖÔÚÓÐЩÈí¼þ£¨ÓÎÏ·£©Ã²ËÆÖÐÎÄĬÈϾÍÊÇÓÃÕæºÚµÄ×ÖÌå°É£¬Èçwesnoth£¬flaw
> ×ÜÖ®£¬ÎÒÊǽ¨ÒéÈÔÈ»ÓÃWenQuanYi ZenHeiµÄ
> On Wed, 2011-12-28 at 14:10 +0800, Robin Lee wrote:
> > ÎұȽϹØÐÄÔÚÓ¢ÎÄ locale ϵÄĬÈÏÖÐÎÄ×ÖÌå
> >
> > 2011/12/28 Yu Chen <jcomee在gmail.com>
> >
> > > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç12:37£¬Xu Xin <railwaycat在gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > > GUI ÉÏÈ¥µôÐÞ¸Ä×Ö
> > >
> > >
> > > GNOME 3µÄÉè¼Æ°Ñ×ÖÌåappletÈ¥ÁË ¿É°¤Á˲»ÉÙÂî°¡ £¡
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list