[FZH] [T] 春节大作战:Fedora 官网翻译

Jiahua Huang jhuangjiahua在gmail.com
星期三 二月 2 09:39:48 UTC 2011


今年春晚有夏达,所以要看了

2011/2/2 Mike <zhtx10在gmail.com>

> 因为据说南方人都不喜欢看春晚,哈哈!


关于邮件列表 Chinese 的更多信息