[FZH] 关于fcitx

Aron Xu happyaron.xu在gmail.com
星期三 二月 2 14:09:02 UTC 2011


2011/2/2 Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com>:
> fcitx rpm的管理者都在这邮件组里~
> packager也都是人,而且大多是志愿者,我们应该心存感激

Debian 的输入法维护团队经营也很惨淡,两三个活跃的人维护几十个包。大家加油!


-- 
Regards,
Aron Xu


关于邮件列表 Chinese 的更多信息