[FZH] 对于邮件回复的建议

Mike Ma zhtx10在gmail.com
星期六 二月 5 15:05:37 UTC 2011


On Sun, Feb 06, 2011 at 01:02:43AM +1000, Caius 'kaio' Chance wrote:
> 2011/2/6 Yu Chen <jcomee在gmail.com>
> 
> > >
> > >
> > > On Sat, Feb 05, 2011 at 09:38:53PM +0800, Jiahua Huang wrote:
> > > > 这个,上世纪的旧式邮件列表有个顶回复 / 底回复之战,
> > > > “古板”的人可能认为底回复能表示对对方的“尊重”,是邮件列表礼仪。
> > >
> >
> > 不只是“表示尊重”
> >
> >
> > >  >
> > > > 不过其实未必就是,
> > > > 底回复需要别人特地翻过大段的引文才能看到你写的东西,反而才是不尊重别人的时间。
> > >
> >
> >
> >
> >
> > 因为邮件列表不只2方(回复者和被回复者)在看,所以通常是只留下要回复的关键内容,所以说下回复是让列表里其他人比较容易明白和理解的自己要表达的内容方式。当然也就是让看的人更省时间了。
> >
> > 我知道的列表多是下回复的。
> >
> >
> > --
> > Yu
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> 
> 交談式用來交談很適合
> 
> 列表的話,個人支持底部回覆。(只是 android 不聽話)
> 
> -- 
> Regards ☺ Caius 'kaio' Chance
> Fedora Project Contributor - http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
> [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
列表的话,不知道哪个client在列表时可以直接跳到最下面浏览,而不是手动,但在个人信件时是从开头开始……有点胡思乱想了。。。
-- 
Mike Ma
Blog: http://ekd123.is-programmer.com/
A translator of Fedora Project


关于邮件列表 Chinese 的更多信息