[FZH] 退订

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期三 二月 23 08:54:45 UTC 2011


如果有洁癖,> 20%,清理一下就行了

在 2011年2月22日 下午11:15,Hexchain Tong <richard0053在gmail.com>写道:

> 偏题到晒邮箱状况了= =…
>
> 0未读洁癖治不好者路过…
>
> (顺便膜拜梁牛的神吐槽)
>
> --
> Hexchain Tong
>  On Feb 22, 2011 11:00 PM, "Jiahua Huang" <jhuangjiahua在gmail.com> wrote:
> > 恩
> >
> > Felix 可以这样:
> >
> > 1. 在 gmail 搜索框输入 fedoraproject.org 回车
> > 2. 在结果上方点击选择全部搜索结果
> > 3. 点击删除
> > 4. 进入回收站
> > 5. 点击选择全部搜索结果
> > 6. 点击彻底删除
> >
> >
> > 2011/2/22 Aron Xu <happyaron.xu在gmail.com>
> >
> >> 邮件列表的邮件全删除,Gmail 很快就又空了。反正可以看公共的归档。
> >>
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
刘红丹
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息