[FZH] 这个配置玩Linux怎么样?

好大一只鸟 wpahipc在gmail.com
星期六 二月 26 05:56:28 UTC 2011


哦,问题还真多呀!那我配的不是很悲剧呀!

在 2011年2月26日 下午1:54,宏羽杜 <dongfengweixiao在gmail.com>写道:

> 话说曾经的曾经,我有一台3A平台的笔记本,显卡驱动装不上,然后是关机不断电,再然后是休眠就死掉.
>
> 在 2011年2月26日 下午1:51,好大一只鸟 <wpahipc在gmail.com>写道:
>
> > 3A平台很差吗?
> >
> > 在 2011年2月26日 下午1:50,宏羽杜 <dongfengweixiao在gmail.com>写道:
> >
> > > 个人感觉,远离3A
> > >
> > > 在 11-2-26,刘红丹<hongdanliu在gmail.com> 写道:
> > > > 围观
> > > >
> > > > 2011/2/26 好大一只鸟 <wpahipc在gmail.com>
> > > >
> > > >> 嗯,看到官方的驱动了,呵呵,电脑攒回来好好试试!
> > > >>
> > > >>
> > > >>
> > > >> 在 2011年2月26日 上午11:22,guanminglin <guanminglin在gmail.com>写道:
> > > >>
> > > >> > 这个显卡在Linux 下用官方的驱动应该是可以的。你到官方网站上查一下就知道了。
> > > >> >
> > > >> > 在 2011年2月26日 上午11:20,好大一只鸟 <wpahipc在gmail.com>写道:
> > > >> >
> > > >> > >
> > > >> > >
> > > >> >
> > > >>
> > >
> >
> 是的,内存我使用4G的,呵呵!显卡是为我偶尔玩玩游戏,所以配个差不多的,呵呵,这个显卡现在linux下得不到支持吗?那看样子只能继续在老电脑上玩linux了
> > > >> > >  _______________________________________________
> > > >> > > Chinese mailing list
> > > >> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > >> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> > >
> > > >> > _______________________________________________
> > > >> > Chinese mailing list
> > > >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >
> > > >> _______________________________________________
> > > >> Chinese mailing list
> > > >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >>
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > 刘红丹
> > > > http://liuhongdan.com/
> > > > _______________________________________________
> > > > Chinese mailing list
> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> >
> > Hi
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Best regards
> > Big Bird
> > **
> > *
> >
> >
> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> > *
> > ***QQ: 353056564*
> > *MSN ID:   wp0822在msn.com *
> >
> > *Skype ID :  wpahipc*
> >
> > *Tel:       13423972311 *
> >
> > http://netniaowo.co.cc
> > <http://wpah.co.cc/><
> >
> https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/www.macropower.com.sg
> > >
> >  _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息