[FZH] 这个配置玩Linux怎么样?

Jiahua Huang jhuangjiahua在gmail.com
星期六 二月 26 12:50:55 UTC 2011


你是 HD 4000 系,用开源驱动都很好,
楼主是 HD 5000 系,得用闭源驱动。

2011/2/26 Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com>

> 我上星期配了台 Phenom II X6 1055T 2.8GHz + 华硕 M4A88T-M LE 集成显卡 Radeon HD 4250 +
> 8G内存。没遇到什么问题。
>
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息