[FZH] 请问如何创建kernel-devel.rpm

iaml lintao30在gmail.com
星期二 一月 4 11:59:29 UTC 2011


f14ÀïÃæÄÜÕÒµ½µÄÖ»ÊÇxenµÄºǫ́³ÌÐò£¬µ«ÊÇdomain0Õⲿ·Ý£¬Ä¿Ç°ÕÒµ½ÒѾ­´ò°üÁ˵ľÍÊÇf12µÄÁË¡£ÎÞÄÎÖ®ÏÂÎҾͰ´ÕÕxenµÄwikiÉÏ˵µÄ£¬×Ô¼º´ÓÔ´Âë×Ô¼º±àÒ롣Ȼºó¾Í±¯¾çÁË¡£

ps£ºÔÚUbuntu9.10ÏÂÊÔÁËһϣ¬·¢ÏÖÏÔ¿¨ÄÜÓ㬵«ÊǸü´óµÄ±¯¾çÊÇ¡­¡­Íø¿¨²»ÄÜÓá­¡­

2011/1/4 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>

> ÓÚ 2011Äê01ÔÂ04ÈÕ 19:51, iaml дµÀ:
> > ÊÂʵÉÏ£¬ÎÒÒ²ºÜ¾À½á¡£
> > Õâ¸öÎÊÌâÓиöÇ°ÌáÌõ¼þ£¬¾ÍÊÇÎÒÒªÓõÄxenµÄÄںˣ¨°ëÐéÄ⻯¼¼Êõ£©£¬ËüºÍÆÕͨµÄLinuxÄÚºËÊÇÓвîÒìµÄ¡£
> >
> >
> Ê×ÏÈ£¬ÎÒÏëµ½µÄÒ²ÊÇÓÃrpmfusionÀïÃæn¿¨Çý¶¯£¬°²×°ºó£¬ÀïÃæ˵akmodÄ£¿éÐèÒª±àÒëÄںˣ¬µ«ÊÇÕÒ²»µ½kernel-devel°ü¡£´Ëʱ£¬ÎÒÉÏÍøÕÒÁËN¾Ã£¬ÕÒµ½µÄxen-kernel-develµÄÖ»ÓÐfedora
> > projectÉÏÓÐÈË×Ô¼º´ò°üµÄf12µÄ2.6.32.26µÄ°æ±¾¡£
> >
> > ÆÈÓÚÎÞÄΣ¬´Ón¿¨¹ÙÍøÏÂÔØÁËÇý¶¯£¬°²×°Ò»Â·Ë³³©£¬lspciÄÜÕýÈ·¼ì²âÏÔ¿¨ÐͺÅnvidia quadro
> > fx580£¬Ò²ÕýÈ·¼ÓÔØÇý¶¯¡£µ«ÊÇstartxµÄʱºò£¬ÆÁÄ»ÎÞÏÔʾ£¬½øÈëÊ¡µçģʽ¡£¿´ÁËXorgµÄlog£¬Ã»Óз¢ÏÖÒì³£¡£ÐÞ¸ÄÁË·Ö±æÂÊ£¬ÎÊÌâÒÀ¾É¡£
> >
> > ÍøÉÏ˵ÐèÒªÓþÉʽµÄN¿¨Çý¶¯£¬²¢Îª¸ÃÇý¶¯´òxenµÄ²¹¶¡£¬È»ºóÔÙ±àÒëÏÔ¿¨£¬µ«ÊDz»ÖªµÀΪʲôÓÖ˵ʲôkernel interfaceÓÐÎÊÌâ¡­¡­
> >
> > ËùÒÔÖ»ºÃÔÙÏëÏëÈçºÎ´ÓÒÑÓеÄkernelÔ´Âë×Ô¼º´ò°ü³öÒ»¸ödevel°ü£¬È»ºóÔÙÊÔÊÔrpmfusionµÄÇý¶¯¡­¡­
> >
> > лл¥Éϸ÷λµÄ½â´ð¡«¡«ÎÒ¼ÌÐø¾À½á- -|||
> >
> > ps£ºÔÚÕý³£µÄlinuxÄÚºËÏ£¬¶¼³É¹¦±àÒë³öÁËn¿¨Çý¶¯ºÍrpmfusionÀïµÄÇý¶¯¡­¡­‡å
> >
> > 2011/1/4 Simon Yan <simonyanix在gmail.com>
> >
> >> 2011/1/4 microcai <microcai在fedoraproject.org>
> >>
> >>> ÔÚ 2011Äê1ÔÂ4ÈÕ ÉÏÎç10:07£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com> дµÀ£º
> >>>> ÓÚ 2011Äê01ÔÂ03ÈÕ 20:34, Robin Lee дµÀ:
> >>>>> ¿´¿´Õâ¸öÓÐûÓÐÓãº
> >>>>> http://fedoraproject.org/wiki/Docs/CustomKernel
> >>>>>
> >>>>> 2011/1/3 iaml<lintao30在gmail.com>
> >>>>>
> >>>>>> ´ó¼ÒºÃ£º
> >>>>>> Ä¿Ç°Óöµ½Ò»¸öÎÊÌ⣺
> >>>>>> ÊÖÍ·ÉÏÓÐxenµÄÄÚºËÔ´Âë(2.6.32.27),
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>
> ÏÖÔÚÓÉÓÚÐèҪװnvidiaÇý¶¯£¬ÐèÒªkernel-devel.rpm£¬²»ÖªµÀÓ¦¸ÃÈçºÎ´ÓÄÚºËÔ´Âë´´½¨£¿°´µÀÀíÀ´ËµÓ¦¸Ã¿ÉÒÔÖ±½ÓÓÃÄÚºËÔ´ÂëÌæ´úÄǸökernel-devel°üµÄ°É£¿µ«ÊDz»ÖªµÀÔõôŪ
> >>>>>> :'(
> >>>>>> Ï£ÍûÖªµÀµÄͯЬÄܸæËßÎÒһϣ¬thx¡«¡«¡«
> >>>>>>
> >>>>>> --
> >>>>>> Software School, Sun Yat-sen University
> >>>>>> Tao Lin
> >>>>>> _______________________________________________
> >>>>>> Chinese mailing list
> >>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>>>
> >>>>> _______________________________________________
> >>>>> Chinese mailing list
> >>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>> ʹÓñàÒë°æµÄlinuxϵͳ£¬ÔÚ²»ÊDZØÒªµÄʱºò±àÒëÄÚºËÈ¥¾ø¶ÔÊÇÓÞ´ÀµÄÐÐΪ¡£ÒòΪ
> >>>> ±àÒëµÄʱ¼ä½«»áºÜÂþ³¤¡£
> >>> objection,
> >>>
> >>> ÎÒÄÚºËÖ»ÐèÒª±àÒëÊ®·ÖÖÓ
> >>>
> >> ¿´À´¡°Âþ³¤¡±ÊǸöÏà¶Ô¸ÅÄî¡£
> >>
> >>
> >>>> ¶øÈçºÎÔÚlinuxÏ°²×°nvidiaµÄÏÔ¿¨Çý¶¯ÄØ£¿×î¼òµ¥µÄ·½°¸¾ÍÊÇ°²×°rpmfusionÖеÄ
> >>>> ÏÔ¿¨Çý¶¯¡£ºÜ¼òµ¥¡£yum install akmod-nvidia
> >>>> µ±È»£¬Ç°ÌáÊÇÄãÒѾ­°²×°ÁËrpmfusionµÄÔ´ÁË¡£
> >>>> _______________________________________________
> >>>> Chinese mailing list
> >>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>
> >>> _______________________________________________
> >>> Chinese mailing list
> >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>
> >>
> >> --
> >> Regards,
> >> Simon Yan
> >>
> >> http://www.google.com/profiles/simonyanix
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> ÎҼǵÃÒÔÇ°ÔÚmirrorsÀïÃæÊÇÌṩ֧³ÖÐéÄâ¼¼ÊõµÄÄں˵İ¡£¿ÄѵÀ14ûÓÐÁË£¿
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Software School, Sun Yat-sen University
Tao Lin


关于邮件列表 Chinese 的更多信息