[FZH] [Misc] 关于铸排机

Bob Xiang btbxbob在gmail.com
星期五 一月 7 05:34:00 UTC 2011


师兄哪一届的?

在 2011-01-07五的 12:12 +0800,Yu Chen写道:
> 在 2011年1月7日 上午11:36,Bob Xiang <btbxbob在gmail.com>写道:
> 
> > 咦?莫非有师兄?
> >
> 
> 难得啊。
> 
> 
> > 在 2011-01-07五的 10:03 +0800,Yu Chen写道:
> > > 在 2011年1月6日 下午6:20,Bob Xiang <btbxbob在gmail.com>写道:
> > >
> > > > 这书……是我老师写的。
> > > >
> > >
> > > 印刷学院?
> > >
> > > >
> > > >
> > > > 在 2011-01-05三的 21:42 +0800,Merlin Web写道:
> > > > > 实际上那时候的技术利用插入一些条子调整的。具体可以看:《排版技术》
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > http://www.amazon.cn/%E6%8E%92%E7%89%88%E6%8A%80%E6%9C%AF-%E7%BF%9F%E9%93%AD/dp/B0011CJRJG/ref=sr_1_20?ie=UTF8&qid=1294234884&sr=8-20
> > > > >
> > > > > 2011/1/5 Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>:
> > > > > > 2011/1/5 Bob Xiang <btbxbob在gmail.com>
> > > > > >
> > > > > >> 连字符这个时候就得上场啊。
> > > > > >>
> > > > > >>
> > > > > > 阿對,後來有連字符的出現。這牽涉了 kerning:
> > > > > >
> > > > > > http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning
> > > > > >
> > > > > > K410
> > > > > >
> > > > > > Regards ☺ Caius 'kaio' Chance
> > > > > > Fedora Project Contributor -
> > http://fedoraproject.org/wiki/User:Kaio
> > > > > > [IRC] kaio @ freenode | [Twitter] @K410 | [Blog] kaio.net
> > > > > > _______________________________________________
> > > > > > Chinese mailing list
> > > > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Chinese mailing list
> > > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Chinese mailing list
> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> 
> 
> 
关于邮件列表 Chinese 的更多信息