[FZH] 关于rpm打包

Liang Suilong liangsuilong在gmail.com
星期六 一月 8 13:23:04 UTC 2011


deb ºÍ rpm ÆäʵÊDz¶àµÄ£¬Ï°¹ßÁË deb ´ò°ü¿Ï¶¨»á˵ rpm µÄ²»·½±ã£¬Ï°¹ßÁË rpm ´ò°üÒ²»á˵ deb
µÄ²»·½±ã£¬×ܸоõÊDz»¿Éµ÷ºÍµÄì¶Ü¡£XD£¡ÎÒûÓжñÒâµÄ¡£

»¹ÔÚÕÛÌÚÊÖ»úÖÐ...


Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2011/1/8 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>

> ÓÚ 2011Äê01ÔÂ03ÈÕ 22:14, Jin Yi дµÀ:
> > ÔÚ 2011Äê1ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç5:26£¬Caius 'kaio' Chance<kaio在fedoraproject.org>  дµÀ£º
> >> µÚÒ»‚€Óà Conflict ²»ß^¸ù“þÖ¸ÒýÊDz»¹Ä„îµÄ£¬ÒòžéÁî°üÅcϵ½yÆäËû°üºÃºÃÏàÌŽÊÇÌ×¼þ¾S×oÕßµÄØŸÈΡ£
> >>
> >> µÚ¶þ‚€²»‘ªÔ“´æÔÚ£¬×÷žéÌ×¼þ¾S×oÕߣ¬‘ªÔ“Œ¦°lÐаæÌṩµÄÒÀÙ‡ÓиÅÄȻááßx³öºÏßmµÄÒÀÙ‡£¬¶øÇÒ´ò³öÈfÓðü(ÓÃì¶¶à‚€°lÐаæ)ÊDz»ºÃµÄ¡£
> >>
> >> K410
> >>
> >> Rgds, Caius 'kaio' Chance - http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio(sent
> >> from mobile device)
> >> On 02/01/2011 6:44 PM, "¶ÅºêÓð"<dongfengweixiao在gmail.com>  wrote:
> >>> Ò»¹²2¸öÎÊÌ⣺
> >>> 1.Ã÷È·ÔÚ°üÐÅÏ¢ÖиæÖªºÍijÈí¼þ°ü³åÍ»
> >>> 2.ÔÚ°üÐÅÏ¢ÖÐÈ·¶¨Ò»¸ö²¢ÐеÄÒÀÀµ¡£¼´±ÈÈçÒÀÀµ1ºÍÒÀÀµ2£¬Ö»ÒªÏµÍ³ÖдæÔÚÒ»¸ö¾Í
> >>> ¿ÉÒÔ¡£
> >
> > µÚ¶þÖÖÇé¿ö»¹ÊÇÓÐʵ¼ÊÐèÇóµÄ£¬±ÈÈçÓкܶàJava³ÌÐò¿ÉÒÔÔÚopenjdk»òÕßsunjavaÈκÎÒ»ÖÖ»·¾³ÏÂÔËÐС£
> >
> ¾ÍÊÇ£¬¸Ð¾õrpmµÄ´ò°ü»úÖÆûÓÐdebµÄ³ÉÊì¡£ÓÈÆäÊÇÂß¼­·½Ãæ¡£
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息