[FZH] 如何删除Ubuntu并硬盘安装Fedora14 ?

kfihihc在gmail.com kfihihc在gmail.com
星期二 一月 18 15:52:25 UTC 2011


http://www.yuzhe.me/?p=86
ÎÒдµÄһƪblog¡£ÊÇÓ²ÅÌ×°openSuSeµÄ¡£²Î¿¼Ò»Ï¡£
--
С²¨ ÉÏ
http://yuzhe.me
http://fanfou.com/kfihihc
htpp://twitter.com/kfihihc <http://twitter.com/kfihihc>
http://about.me/xiaobo/bio


Mike <zhtx10在gmail.com> ì¶ 2011Äê1ÔÂ18ÈÕÏÂÎç5:23 Œ‘µÀ£º

> Ö±½ÓÈÃgrub¹ÒÔغÃÁË
>
> ÓÚ 2011Äê01ÔÂ18ÈÕ 17:08, Run дµÀ:
> > ÎÒ±¾Éí¾ÍÊÇ´¿Linuxϵͳ£¬²»ÐèÒªgrub4dosµÄ£¬ÄǸöʵÔÚwindowsÏ°²×°linuxµÄ·½·¨
> >
> > 2011/1/18 ºÃ´óÒ»Ö»Äñ<wpahipc在gmail.com>
> >
> >> *1.×¢Òâ±ØÐëÒªÓÐgrub4dos£¬
> >> 2.FAT32·ÖÇø¡¢NTFS·ÖÇø¶¼¿ÉÒÔ
> >>
> >> 3.ÏÂÔØFedora-14-i386-DVD.iso£¬·ÅÔÚDÅÌfedora14£¨×Ô½¨£©Ä¿Â¼ÖУ¬¹ÙÍø¿ÉÏÂ
> >>
> >> 4.°ÑFedora-14-i386-DVD.isoµÄimagesÎļþ¼Ð½âѹÔÚµÄfedora14Ŀ¼À
> >> ½Ó×Å°ÑFedora-14-i386-DVD.isoµÄimagesÎļþ¼Ð½âѹÔÚµÄfedora14Ŀ¼ÀÔÙ½âѹFedora-14-i386-
> >> DVD.isoµÄisolinuxÎļþ¼ÐÖеÄinitrd.imgºÍvmlinuz¶þ¸öÎļþÒ²·Åµ½fedora14Ŀ¼À»¹Òª°Ñinitrd.imgºÍ
> >> vmlinuz¸´ÖƵ½CÅ̵ĸùĿ¼ÏÂ
> >>
> >> 5.°Ñgrub.exe¡¢grldr¡¢menu.lst·ÅÔÚCÅ̸ùĿ¼Ï£¬ÐÞ¸Ämenu.lst£¬ÔÚmenu.lst×îºó¼ÓÉÏ
> >>
> >> title Install Fedora 14
> >> kernel (hd0,0)/vmlinuz
> >> initrd (hd0,0)/initrd.img
> >>
> >> 6.´ò¿ªCÅ̵ĸùĿ¼£¬ÕÒµ½boot.ini£¬ÔÚ×îºóÃæ¼ÓÉÏ
> >>
> >> c:\grldr=GRUB
> >>
> >> ±£´æÖØÆô
> >>
> >> Ñ¡ÔñInstall Fedora 14
> >>
> >> 7.ÓïÑÔÑ¡Ôñchinese(simplified)£¬¾ÍÊǼòÌåÖÐÎÄ
> >>
> >> 8Ñ¡Ôñ¼üÅÌ£¬Ä¬ÈÏUSA
> >>
> >> 9.Ñ¡Ôñ°²×°·½Ê½£¬²ÉÓÃÓ²ÅÌ°²×°£¬Ñ¡Ôñhard deive
> >>
> >> 10.ÒÆÓÃTab¼üºÍÉÏϼüÑ¡ÖÐÖÐ/dev/sda£¬ÔÚÏÂÃæÄǸöÊäÈë¿òÀïÃæÊäÈë·¾¶: /Fedora14/images/install.img
> >>
> >> 11.°´ÕÕ¹âÅÌ°²×°µÄ·×Ó×°Íêϵͳ
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> *
> >> ÔÚ 2011Äê1ÔÂ18ÈÕ ÏÂÎç2:20£¬Mike<zhtx10在gmail.com>дµÀ£º
> >>
> >>> »¹ÊÇ¿ÌÅÌ°É£¬ÅÌÀïÃæÓиöÑ¡Ïî ¡°Ìæ»»ÏÖÓÐLinux¡± ¿ÉÒÔ×Ô¶¯¸ñµôub²¢°²×°fc£¬Ó²ÅÌ
> >>> ×°¾ÍÂé·³ÁË
> >>>
> >>> ÓÚ 2011Äê01ÔÂ18ÈÕ 14:15, Run дµÀ:
> >>>> Çë½Ìһϸ÷λ£º
> >>>> ÎҵĵçÄÔ*Ö»*°²×°ÁËUbuntu 10.10 £¬ÏÖÔÚÏë°ÑUbuntu¸ñµô£¬*Ö»*°²×°Fedora14£¬µ«ÊÇÎҿ̹âÅÌ¿ÌÁË3´Î¶¼¿Ì·ÏµôÁË£¬
> >>>> ÏÖÔÚÏëÖ±½ÓÓ²ÅÌ°²×°£¬²»ÖªµÀÓ¦¸ÃÔõôװ£¿ÍøÉÏÕâ·½ÃæµÄ×ÊÁϺÃÏñºÜÉÙ
> >>>> лл£¡
> >>>> _______________________________________________
> >>>> Chinese mailing list
> >>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>> --
> >>> Mike.
> >>> Blog: http://ekd123.is-programmer.com/
> >>> Fedora Project Contributor.
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> Chinese mailing list
> >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>
> >>
> >> --
> >>
> >> Hi
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> Best regards
> >> Big Bird
> >> **
> >> *
> >>
> >>
> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> >> *
> >> ***QQ: 353056564*
> >> *MSN ID:   wp0822在msn.com *
> >>
> >> *Skype ID :  wpahipc*
> >>
> >> *Tel:       13423972311 *
> >>
> >> http://netniaowo.co.cc
> >> <http://wpah.co.cc/><
> >>
> https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/www.macropower.com.sg
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
> --
> Mike.
> Blog: http://ekd123.is-programmer.com/
> Fedora Project Contributor.
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息