[FZH] 如何删除Ubuntu并硬盘安装Fedora14 ?

杨小勇 yan5yang在gmail.com
星期三 一月 19 08:44:45 UTC 2011


Fedora ÓÐ usb creator µÄ

https://fedorahosted.org/liveusb-creator/


2011/1/19 Mike <zhtx10在gmail.com>

> ÎÒ04ÄêµÄÒ²¿ÉÒÔUSBÒýµ¼£¬Äª·ÇÄã²»»áÐÞ¸ÄBIOS£¿
> ÓÚ 2011Äê01ÔÂ19ÈÕ 14:46, Liang Suilong дµÀ:
> > ²»»á°É£¬ÎÒÒÔÇ°ÄÇ̨ 2003 ÄêÂòµÄ PC ¶¼ÄÜÓà LiveUSB װϵͳ¡£
> >
> > Fedora&& Debian User, former Ubuntu User
> > My Page: http://www.liangsuilong.info
> > Fedora Project Contributor -- Packager&& Ambassador
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
> >
> >
> > 2011/1/19 Run<reveloper在gmail.com>
> >
> >> 2007ÄêµÄµçÄÔ£¬²»Ö§³ÖUÅÌÆô¶¯¡£¡£¡£
> >>
> >> 2011/1/18 Adamzyg<adamzyg在gmail.com>
> >>
> >>> ÕÒ¸ö´óµãµÄ£ÕÅÌ£¬ÏÂÔØFedora-14-i686-Live-Desktop.iso
> >>> È»ºó dd if=/path/Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso of=/dev/sdb
> >>> È»ºóÓãÕÅÌÆô¶¯ÏµÍ³£¬°²×°¾ÍÐÐÁË¡£
> >>>
> >>>
> >>> 3.2.2.1.3. Making Fedora USB Media with *dd*
> >>> Warning ¨D These instructions could destroy data
> >>> When you perform this procedure any data on the USB flash drive is
> >>> destroyed
> >>> with no warning. Make sure that you specify the correct USB flash
> drive,
> >>> and
> >>> make sure that this flash drive does not contain any data that you want
> >> to
> >>> keep.
> >>>
> >>>  1. Plug in your USB flash drive.
> >>>  2. Find the device name for your USB flash drive. If the flash drive
> >> has
> >>>  a volume name, look up the name in/dev/disk/by-label, or use findfs:
> >>>
> >>>  su -c 'findfs LABEL="*MyLabel*"'
> >>>
> >>>  If the media does not have a volume name, or you do not know it, run
> >>>  dmesg after you connect the USB flash drive. The device name,
> similar
> >> to
> >>>  /dev/sdc, appears in several lines towards the end of the output.
> >>>  3. Use the dd command to transfer the ISO image to the USB device:
> >>>
> >>>  dd if=*path/image_name.iso* of=*device*
> >>>
> >>>  where *path/image_name.iso* is the ISO image file of the
> installation
> >> DVD
> >>>  that you downloaded from the Red Hat Customer Portal and *device* is
> >> the
> >>>  USB flash drive. For example:
> >>>
> >>>  dd if=~/Download/F14-Server-i386-DVD.iso of=/dev/sdc
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> ÔÚ 2011Äê1ÔÂ18ÈÕ ÏÂÎç5:23£¬Mike<zhtx10在gmail.com>дµÀ£º
> >>>
> >>>> Ö±½ÓÈÃgrub¹ÒÔغÃÁË
> >>>>
> >>>> ÓÚ 2011Äê01ÔÂ18ÈÕ 17:08, Run дµÀ:
> >>>>> ÎÒ±¾Éí¾ÍÊÇ´¿Linuxϵͳ£¬²»ÐèÒªgrub4dosµÄ£¬ÄǸöʵÔÚwindowsÏ°²×°linuxµÄ·½·¨
> >>>>>
> >>>>> 2011/1/18 ºÃ´óÒ»Ö»Äñ<wpahipc在gmail.com>
> >>>>>
> >>>>>> *1.×¢Òâ±ØÐëÒªÓÐgrub4dos£¬
> >>>>>> 2.FAT32·ÖÇø¡¢NTFS·ÖÇø¶¼¿ÉÒÔ
> >>>>>>
> >>>>>> 3.ÏÂÔØFedora-14-i386-DVD.iso£¬·ÅÔÚDÅÌfedora14£¨×Ô½¨£©Ä¿Â¼ÖУ¬¹ÙÍø¿ÉÏÂ
> >>>>>>
> >>>>>> 4.°ÑFedora-14-i386-DVD.isoµÄimagesÎļþ¼Ð½âѹÔÚµÄfedora14Ŀ¼À
> >>>>>>
> >> ½Ó×Å°ÑFedora-14-i386-DVD.isoµÄimagesÎļþ¼Ð½âѹÔÚµÄfedora14Ŀ¼ÀÔÙ½âѹFedora-14-i386-
> >>>
> DVD.isoµÄisolinuxÎļþ¼ÐÖеÄinitrd.imgºÍvmlinuz¶þ¸öÎļþÒ²·Åµ½fedora14Ŀ¼À»¹Òª°Ñinitrd.imgºÍ
> >>>>>> vmlinuz¸´ÖƵ½CÅ̵ĸùĿ¼ÏÂ
> >>>>>>
> >>>>>> 5.°Ñgrub.exe¡¢grldr¡¢menu.lst·ÅÔÚCÅ̸ùĿ¼Ï£¬ÐÞ¸Ämenu.lst£¬ÔÚmenu.lst×îºó¼ÓÉÏ
> >>>>>>
> >>>>>> title Install Fedora 14
> >>>>>> kernel (hd0,0)/vmlinuz
> >>>>>> initrd (hd0,0)/initrd.img
> >>>>>>
> >>>>>> 6.´ò¿ªCÅ̵ĸùĿ¼£¬ÕÒµ½boot.ini£¬ÔÚ×îºóÃæ¼ÓÉÏ
> >>>>>>
> >>>>>> c:\grldr=GRUB
> >>>>>>
> >>>>>> ±£´æÖØÆô
> >>>>>>
> >>>>>> Ñ¡ÔñInstall Fedora 14
> >>>>>>
> >>>>>> 7.ÓïÑÔÑ¡Ôñchinese(simplified)£¬¾ÍÊǼòÌåÖÐÎÄ
> >>>>>>
> >>>>>> 8Ñ¡Ôñ¼üÅÌ£¬Ä¬ÈÏUSA
> >>>>>>
> >>>>>> 9.Ñ¡Ôñ°²×°·½Ê½£¬²ÉÓÃÓ²ÅÌ°²×°£¬Ñ¡Ôñhard deive
> >>>>>>
> >>>>>> 10.ÒÆÓÃTab¼üºÍÉÏϼüÑ¡ÖÐÖÐ/dev/sda£¬ÔÚÏÂÃæÄǸöÊäÈë¿òÀïÃæÊäÈë·¾¶:
> >> /Fedora14/images/install.img
> >>>>>> 11.°´ÕÕ¹âÅÌ°²×°µÄ·×Ó×°Íêϵͳ
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>> *
> >>>>>> ÔÚ 2011Äê1ÔÂ18ÈÕ ÏÂÎç2:20£¬Mike<zhtx10在gmail.com>дµÀ£º
> >>>>>>
> >>>>>>> »¹ÊÇ¿ÌÅÌ°É£¬ÅÌÀïÃæÓиöÑ¡Ïî ¡°Ìæ»»ÏÖÓÐLinux¡± ¿ÉÒÔ×Ô¶¯¸ñµôub²¢°²×°fc£¬Ó²ÅÌ
> >>>>>>> ×°¾ÍÂé·³ÁË
> >>>>>>>
> >>>>>>> ÓÚ 2011Äê01ÔÂ18ÈÕ 14:15, Run дµÀ:
> >>>>>>>> Çë½Ìһϸ÷λ£º
> >>>>>>>> ÎҵĵçÄÔ*Ö»*°²×°ÁËUbuntu 10.10
> >> £¬ÏÖÔÚÏë°ÑUbuntu¸ñµô£¬*Ö»*°²×°Fedora14£¬µ«ÊÇÎҿ̹âÅÌ¿ÌÁË3´Î¶¼¿Ì·ÏµôÁË£¬
> >>>>>>>> ÏÖÔÚÏëÖ±½ÓÓ²ÅÌ°²×°£¬²»ÖªµÀÓ¦¸ÃÔõôװ£¿ÍøÉÏÕâ·½ÃæµÄ×ÊÁϺÃÏñºÜÉÙ
> >>>>>>>> лл£¡
> >>>>>>>> _______________________________________________
> >>>>>>>> Chinese mailing list
> >>>>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>>>> --
> >>>>>>> Mike.
> >>>>>>> Blog: http://ekd123.is-programmer.com/
> >>>>>>> Fedora Project Contributor.
> >>>>>>>
> >>>>>>> _______________________________________________
> >>>>>>> Chinese mailing list
> >>>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>> --
> >>>>>>
> >>>>>> Hi
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>> Best regards
> >>>>>> Big Bird
> >>>>>> **
> >>>>>> *
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>
> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> >>>>>> *
> >>>>>> ***QQ: 353056564*
> >>>>>> *MSN ID:  wp0822在msn.com *
> >>>>>>
> >>>>>> *Skype ID : wpahipc*
> >>>>>>
> >>>>>> *Tel:    13423972311 *
> >>>>>>
> >>>>>> http://netniaowo.co.cc
> >>>>>> <http://wpah.co.cc/><
> >>>>>>
> >>
> https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/www.macropower.com.sg
> >>>>>> _______________________________________________
> >>>>>> Chinese mailing list
> >>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>>>
> >>>>> _______________________________________________
> >>>>> Chinese mailing list
> >>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>
> >>>> --
> >>>> Mike.
> >>>> Blog: http://ekd123.is-programmer.com/
> >>>> Fedora Project Contributor.
> >>>>
> >>>> _______________________________________________
> >>>> Chinese mailing list
> >>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>
> >>> _______________________________________________
> >>> Chinese mailing list
> >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
> --
> Mike.
> Blog: http://ekd123.is-programmer.com/
> Fedora Project Contributor.
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 

ÑîСÓÂ


关于邮件列表 Chinese 的更多信息