[FZH] kdmflush和kjournald2两个线程每隔几分钟就狂读硬盘

Liang Suilong liangsuilong在gmail.com
星期三 一月 26 08:43:25 UTC 2011


¾ÍÊÇÄãµĄ̈ʽ™CÕýÔÚÓõĕrºò£¬Äã‹Œ‹Œ°l¬FÄã›]ÓÐ×öÍê×÷˜I£¬Ö±½ÓÀ­élëŠÄXÒ²”àëŠÁË¡£ß@˜Ó´Å±P¾ÍÊÇ·ÇÕý³£Ð¶Ýd¡£

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2011/1/26 Hexchain Tong <richard0053在gmail.com>

> On Jan 26, 2011 9:03 AM, "Tommy He" <lovenemesis在fedoraproject.org> wrote:
> >
> > ûÓÐÓöµ½Õâ¸öÇé¿ö£¬ext4 ºÍ btrfs ¶¼Åܹý¡£
> >
> > btrfs ĿǰΨһµÄÎÊÌâÒ»µ©·ÇÕý³£Ð¶ÔØ£¬¾Í»áÔì³É²»ÍêÕûµÄÇé¿ö£¬´ó´óÓ°ÏìÐÔÄÜ£¬Ö»ÄÜÖØиñʽ»¯²ÅÐС£×¢ÒâͻȻ¶Ïµçʱ²»»áÔì³É·ÇÕý³£Ð¶Ôصġ­¡­
> >
> > 2011/1/25 Run <reveloper在gmail.com>:
> > > ÆäËûµÄͬѧÓÉÓöµ½¹ýÕâÖÖÇé¿öÂð£¿
> > > Çó½â¾ö·½·¨
> > >
> > > 2011/1/25 Run <reveloper在gmail.com>
> > >
> > >> µÄÈ·ÊÇÕâÑùµÄ£¬ÎÒµÄÊDZʼDZ¾£¬Ã¿¸ô¼¸·ÖÖÓÓ²ÅÌ¿ñת£¬ÉùÒôÒ²ºÜÏì¡£
> > >> ÎÒµÄÄں˰汾2.6.35.10-74.fc14.i686£¬ÎļþϵͳҲÊÇext4
> > >> ÇëÎʸüе½2.6.37Äܽâ¾öÕâ¸öÎÊÌâÂð£¿
> > >>
> > >> 2011/1/25 ÑîСÓ <yan5yang在gmail.com>
> > >>
> > >> ÎÒÏÖÔÚµÄÄں˰汾ÊÇ2.6.37,ÓÐʱºòÄÜÌýµ½Ó²ÅÌ´ÅÍ·¹éλµÄ¿¦Ö§Éù£¬¶øÇÒÉùÒôºÜ´óºÜÏ죬ÒÔÇ°»µ¹ýÒ»¸öÓ²ÅÌ¡£
> > >>> ¾Ý˵¸üÐÂÄں˾ͽâ¾öÁËÕâ¸öÎÊÌâ,ÎÒÏÖÔÚµÄÄÚºËÒ²ÊÇ×îеģ¬ÎļþϵͳÊÇext4£¬±»Õâ¸öÎÊÌâÒ²À§ÈÅÁ˺ܾ㬹ÒÔزÎÊýÈçÏ¡£
> > >>>
> > >>> /dev/sda5       /home       ext4
> > >>> noatime,data=writeback,barrier=0,      commit=320
> > >>>
> > >>> ²»ÖªµÀÂ¥ÉϵÄÏÖÏó¸úÎÒµÄÊDz»ÊÇÒ»Ñù
> > >>>
> > >>> ÎÒÏÖÔÚµ½ÊÇÏë»»¸öÎļþϵͳ£¬Ìý˵btrfs²»´í£¬¼Æ»®ÊÇҪȡ´úext4µÄ£¬µ«ÊÇÄÚºËÀïÒ»Ö±¶¼ÊÇÏÔʾexperment£¬¾ÍһֱûÓг¢ÊÔ£¬
> > >>> ÓÐͯЬÓùý¸ÃÎļþϵͳÂð£¿
> > >>>
> > >>> 2011/1/24 Run <reveloper在gmail.com>
> > >>>
> > >>> > ´ó¼ÒÓÐûÓÐÓöµ½ÕâÖÖÇé¿ö£¿Ôõô½â¾ö£¿
> > >>> > _______________________________________________
> > >>> > Chinese mailing list
> > >>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>> >
> > >>>
> > >>>
> > >>>
> > >>> --
> > >>>
> > >>> ÑîСÓÂ
> > >>> _______________________________________________
> > >>> Chinese mailing list
> > >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>
> > >>
> > >>
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> >
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> Çó¶¨Òå·ÇÕý³£Ð¶ÔØ¡­
>
> Hexchain Tong
> (sent from Android)
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息