[FZH] kdmflush和kjournald2两个线程每隔几分钟就狂读硬盘

Liang Suilong liangsuilong在gmail.com
星期三 一月 26 09:25:51 UTC 2011


ÎÒÔÚ Google Æ´ÒôÊäÈ뷨ѡÁË·±ÌåÊäÈë¡£

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2011/1/26 Hexchain Tong <richard0053在gmail.com>

> 2011/1/26 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>:
> > ¾ÍÊÇÄãµĄ̈ʽ™CÕýÔÚÓõĕrºò£¬Äã‹Œ‹Œ°l¬FÄã›]ÓÐ×öÍê×÷˜I£¬Ö±½ÓÀ­élëŠÄXÒ²”àëŠÁË¡£ß@˜Ó´Å±P¾ÍÊÇ·ÇÕý³£Ð¶Ýd¡£
>
> ‡å¡­¡­
>
> >
> > Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> > My Page: http://www.liangsuilong.info
> > Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
> >
> >
> > 2011/1/26 Hexchain Tong <richard0053在gmail.com>
> >
> >> On Jan 26, 2011 9:03 AM, "Tommy He" <lovenemesis在fedoraproject.org>
> wrote:
> >> >
> >> > ûÓÐÓöµ½Õâ¸öÇé¿ö£¬ext4 ºÍ btrfs ¶¼Åܹý¡£
> >> >
> >> > btrfs ĿǰΨһµÄÎÊÌâÒ»µ©·ÇÕý³£Ð¶ÔØ£¬¾Í»áÔì³É²»ÍêÕûµÄÇé¿ö£¬´ó´óÓ°ÏìÐÔÄÜ£¬Ö»ÄÜÖØиñʽ»¯²ÅÐС£×¢ÒâͻȻ¶Ïµçʱ²»»áÔì³É·ÇÕý³£Ð¶Ôصġ­¡­
>
> µ«ÊÇ¡­¡°Í»È»¶Ïµçʱ²»»áÔì³É·ÇÕý³£Ð¶Ôصġ±¡­Ã²ËƲúÉúì¶ÜÁË¡­¡­
>
> >> >
> >> > 2011/1/25 Run <reveloper在gmail.com>:
> >> > > ÆäËûµÄͬѧÓÉÓöµ½¹ýÕâÖÖÇé¿öÂð£¿
> >> > > Çó½â¾ö·½·¨
> >> > >
> >> > > 2011/1/25 Run <reveloper在gmail.com>
> >> > >
> >> > >> µÄÈ·ÊÇÕâÑùµÄ£¬ÎÒµÄÊDZʼDZ¾£¬Ã¿¸ô¼¸·ÖÖÓÓ²ÅÌ¿ñת£¬ÉùÒôÒ²ºÜÏì¡£
> >> > >> ÎÒµÄÄں˰汾2.6.35.10-74.fc14.i686£¬ÎļþϵͳҲÊÇext4
> >> > >> ÇëÎʸüе½2.6.37Äܽâ¾öÕâ¸öÎÊÌâÂð£¿
> >> > >>
> >> > >> 2011/1/25 ÑîСÓ <yan5yang在gmail.com>
> >> > >>
> >> > >> ÎÒÏÖÔÚµÄÄں˰汾ÊÇ2.6.37,ÓÐʱºòÄÜÌýµ½Ó²ÅÌ´ÅÍ·¹éλµÄ¿¦Ö§Éù£¬¶øÇÒÉùÒôºÜ´óºÜÏ죬ÒÔÇ°»µ¹ýÒ»¸öÓ²ÅÌ¡£
> >> > >>> ¾Ý˵¸üÐÂÄں˾ͽâ¾öÁËÕâ¸öÎÊÌâ,ÎÒÏÖÔÚµÄÄÚºËÒ²ÊÇ×îеģ¬ÎļþϵͳÊÇext4£¬±»Õâ¸öÎÊÌâÒ²À§ÈÅÁ˺ܾ㬹ÒÔزÎÊýÈçÏ¡£
> >> > >>>
> >> > >>> /dev/sda5       /home       ext4
> >> > >>> noatime,data=writeback,barrier=0,      commit=320
> >> > >>>
> >> > >>> ²»ÖªµÀÂ¥ÉϵÄÏÖÏó¸úÎÒµÄÊDz»ÊÇÒ»Ñù
> >> > >>>
> >> > >>> ÎÒÏÖÔÚµ½ÊÇÏë»»¸öÎļþϵͳ£¬Ìý˵btrfs²»´í£¬¼Æ»®ÊÇҪȡ´úext4µÄ£¬µ«ÊÇÄÚºËÀïÒ»Ö±¶¼ÊÇÏÔʾexperment£¬¾ÍһֱûÓг¢ÊÔ£¬
> >> > >>> ÓÐͯЬÓùý¸ÃÎļþϵͳÂð£¿
> >> > >>>
> >> > >>> 2011/1/24 Run <reveloper在gmail.com>
> >> > >>>
> >> > >>> > ´ó¼ÒÓÐûÓÐÓöµ½ÕâÖÖÇé¿ö£¿Ôõô½â¾ö£¿
> >> > >>> > _______________________________________________
> >> > >>> > Chinese mailing list
> >> > >>> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > >>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >>> >
> >> > >>>
> >> > >>>
> >> > >>>
> >> > >>> --
> >> > >>>
> >> > >>> ÑîСÓÂ
> >> > >>> _______________________________________________
> >> > >>> Chinese mailing list
> >> > >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >>>
> >> > >>
> >> > >>
> >> > > _______________________________________________
> >> > > Chinese mailing list
> >> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> > Take a Deep Breath out of Windows
> >> >
> >> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> >> > _______________________________________________
> >> > Chinese mailing list
> >> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >> Çó¶¨Òå·ÇÕý³£Ð¶ÔØ¡­
> >>
> >> Hexchain Tong
> >> (sent from Android)
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
> --
> Hexchain Tong
> ----------------------------------------------------
> Profile: https://www.google.com/profiles/richard0053
> Twitter: @Hexc4l
> Facebook: hexchain在facebook.com
> Mail: richard0053在gmail.com
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息