[FZH] Gnome官网被墙

Yayi yz at yayi.biz
Tue Jul 5 07:26:54 UTC 2011


ÎÒÊǵçÐÅ£¬¹ã¶«µçÐÅ=- =

                        By:Yayi


ÔÚ 2011Äê7ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç3:08£¬Yoda Jahweh <jhwhbd at gmail.com>дµÀ£º

> ¾Ý˵ֻÓеçÐÅǽÁË¡£
>
> 2011/7/5 Yayi <yz at yayi.biz>
>
> > ÎÒÕâÀï¿ÉÒÔ´ò¿ªÅ¶
> >
> >                        By:Yayi
> >
> >
> > ÔÚ 2011Äê7ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç1:59£¬David Young <dhyang555 at gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > ÔÚ 2011Äê7ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç1:20£¬Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > > ¿´˜Ó×Ó²»ÊDZ» £¬¶øÊÇ·þ„ÕÆ÷³ö†–î}°É¡£¡£
> > > >
> > > Ö»Òª±»ÖØÖã¬GOOGLE¾Í»á´ò²»¿ª£¬¹ýÒ»¶Îʱ¼äGOOGLE¾Í¿ÉÒÔ´ò¿ªÁË£¬°üÀ¨Gmail £¬ËùÒÔÕâ»ù±¾¿ÉÒÔÈ·ÈÏÊDZ»Ç½ÁË¡£
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list