[FZH] [Gentoo安装] 在 Fedora 系统下安装 portage 实现真正的双系统, 然后平滑过渡到 Gentoo 系统下

CyrusYzGTt cyrusyzgtt at gmail.com
Thu Jul 14 04:19:41 UTC 2011


microcai Çó¾È£º
ÎÒÓöµ½µÄ†–î}£º
1.yum, packagekit²»ÄÜÓÃ
ÎÒ×Ô¼º½â›QÁËyum²»ÄÜʹÓõĆ–î}£¬
¾ÍÊÇŒ¢ /usr/lib/python2.7/site-packages/Ï嵀 iniparse nose rpmUtils
urlgrabber yum yum utils 朽ӻòÕßÑ}Ñuß@Ž×‚€ÎļþŠAµ½ /usr/lib64/python2.7
/site-packages/ÏÂ

packagekitÓÉì¶ÎÒÕæµÄ²»Ì«³£ÓþͲ»ÀíÁË

2.ibus-pinyinÝ”Èë·¨²»ÄÜßxÔ~,
3....ÍüÓ›ÁË£¬Ó›ÆðÔÙ¸æÔVÄã¡£¡£¡£
ÓÚ 2011Äê07ÔÂ13ÈÕ 17:56, ash liu дµÀ:
> ÔÞÒ»¸ö~
>
> ÔÚ 2011Äê7ÔÂ13ÈÕ ÏÂÎç3:15£¬Î¢²Ë <microcai at fedoraproject.org> дµÀ£º
>> http://bbs.fedora-zh.org/showthread.php?5978-%E5%9C%A8-Fedora-%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%8B%E5%AE%89%E8%A3%85-portage-%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E7%9C%9F%E6%AD%A3%E7%9A%84%E5%8F%8C%E7%B3%BB%E7%BB%9F-%E7%84%B6%E5%90%8E%E5%B9%B3%E6%BB%91%E8%BF%87%E6%B8%A1%E5%88%B0-Gentoo-%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%8B&p=20679#post20679
>>
>> ¿´Õâ¸öºÃÁË£¬ºÇºÇ¡£
>> ÐÞ¸ÄÁËÒ»¸ö´íÎó¡£
>>
>>
>> On 2011Äê07ÔÂ13ÈÕ 15:07, ΢²Ë wrote:
>>>
>>> Õâ¸öÊÇ IRC É쵀 CyrusYzGTt Ìá³öÀ´µÄÒªÇó¡£ÐèÇóÊÇÕâÑùµÄ£º
>>> ËûÓиö Fedora ϵͳ£¬µ«ÊÇÑÛ²ö Gentoo ϵͳ. Ï£ÍûÄܲ»¶ªÆú Fedora µÄͬʱʹÓÃ
>>> ÉÏ Gentoo µÄ portage.
>>>
>>> »òÐíµÈ portage °²×°µÄ°üÖð½¥Ìæ»»µô Fedora µÄ°ü£¬ÄÇϵͳ¾Íƽ»¬¹ý¶Éµ½ Gentoo
>>> ÁË¡£
>>>
>>> È»ºóÎÒÒ»Ö±ÏëÕÒ¸ö»ú»áʵսһÏ£¬½á¹û½ñÌì¾ÓȻһ´Î³É¹¦ÁË¡£
>>>
>>> Æäʵ×ö·¨ºÜ¼òµ¥£¬¾ÍÊÇ°²×°¸ö portage ºÍͬ²½Ò»¸ö portage tree
>>>
>>> ͬ²½¸ö portage tree ·Ç³£¼òµ¥£¬¾ÍÊÇÏÂÔظö snapshot, ½âѹµ½ /usr ¾ÍºÃÁË
>>>
>>> wget http://mirrors.163.com/gentoo/snapshots/portage-latest.tar.xz
>>> tar -xf portage-latest.tar.xz -C /usr
>>>
>>> ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔÁË¡£
>>>
>>> È»ºóÊÇ°²×° portage , ×¢Ò⣬ portage Òª°²×°2´Î¡£µÚÒ»´ÎÊÖ¹¤°²×°£¬È»ºóµÚ¶þ
>>> ´ÎÊÇÓÃ portage ×° portage.
>>>
>>>
>>> ÏÂÔØ  portage ½âѹËü
>>>
>>> http://mirrors.163.com/gentoo/distfiles/portage-2.1.10.5.tar.bz2
>>> tar -xf portage-2.1.10.5.tar.bz2
>>>
>>> ÊÖ¹¤°²×°  portage
>>>
>>> mkdir /usr/lib/portage
>>> cp -a portage-2.1.10.5/* /usr/lib/portage
>>>
>>>
>>> #½¨Á¢ config
>>>
>>> mkdir -pv /usr/share/portage/config
>>>
>>> cp -a portage-2.1.10.5/cnf/* /usr/share/portage/config
>>>
>>> #½¨Á¢Ä¬È쵀 make.conf
>>> cp  portage-2.1.10.5/cnf/make.conf /etc
>>>
>>> ( cd /etc && patch -p0  ) < portage-2.1.10.5/cnf/make.conf.amd64.diff
>>>
>>>
>>> ×öÈíÁ´½Ó, °Ñ /usr/lib/portage/bin Ŀ¼ÏµĶ«Î÷¶¼Á´½ÓÒ»·Ýµ½ /usr/bin (Ä¿
>>> ¼³ýÍâ)
>>>
>>> cd /usr/bin/
>>> ln -svf ../lib/portage/bin/emerge
>>> ln -svf ../lib/portage/bin/ebuild
>>>
>>> .
>>> .
>>> .
>>>
>>> È»ºóÊǽ¨Á¢Ñ¡Ôñ profile
>>> ln -svf ../usr/share/portage/config/make.globals /etc/make.globals
>>>
>>>
>>>
>>> ºÃÁË£¬¿ªÊ¼ emerge !
>>>
>>> FEATURES=-sandbox emerge -av --nodeps portage !
>>>
>>> Õâ´ÎÒ»¶¨Òª -sandbox , ÒòΪ Fedora ĬÈÏûÓа²×° sandbox :)
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>> --
>> ÎÒÊÇÌìÂí²©Ê¿£¬¶Ô£¬¾ÍÊÇ´´ÔìÁË°¢Í¯Ä¾µÄÄǸöÌìÂí²©Ê¿
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Chinese mailing list
>> Chinese at lists.fedoraproject.org
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>
>More information about the Chinese mailing list