[FZH] 求大家的帮助

Yoda Jahweh jhwhbd at gmail.com
Mon Jun 6 15:43:35 UTC 2011


我帮你转到水木上如何?

2011/6/6 杜宏羽 <dongfengweixiao at gmail.com>

> 缺很多很多的录音,我的目标是1000个。
> 在 2011-6-6 晚上10:46,"Yoda Jahweh" <jhwhbd at gmail.com>写道:
> >
> > 结果如何啊?
> >
> > 2011/6/6 杜宏羽 <dongfengweixiao at gmail.com>
> >
> > > 谢谢大家关注,请大家多多发声音.谢谢.
> > >
> > > 在 2011年6月5日 下午10:10,Mike Ma <zhtx10 at gmail.com> 写道:
> > > > 已发了。
> > > >
> > > > 在 2011-06-05日的 18:40 +0800,杜宏羽写道:
> > > >> 能不能发送一个录音给我,内容是:
> > > >> 嘿,有一个傻子在想你.
> > > >> 谢谢了.
> > > >> 开始-附件-录音机
> > > >> 发送到我邮箱:dongfengweixiao at gmail.com
> > > >> 过几天是一个人生日,我要用很多很多的声音告诉:有一个人在"想你".
> > > >> 谁帮我把这条消息发到微博上面?我不能发,发的话就被看见了.谢谢大家的帮助了.2011年6月8号之前.也不要@我.
> > > >>
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Chinese mailing list
> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > 我的QQ:275471710
> > > 我的推特:dongfengweixiao
> > > 我的E_mail:dongfengweixiao at gmail.com
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list