[FZH] flies 烂尾了么?

源泉星火(张明源) zhangmingyuan240 at gmail.com
Tue Jun 21 15:02:19 UTC 2011


‡å£¬Ï·ÑÔ¶øÒÑ¡£¼ûÁÂ

ÔÚ 2011Äê6ÔÂ21ÈÕ ÏÂÎç9:25£¬microcai <microcai at fedoraproject.org>дµÀ£º

> ÓÚ 2011Äê06ÔÂ21ÈÕ 21:11, Caius 'kaio' Chance дµÀ:
> > Äã²ÅÊÇ
>
> kaio ×î½ü»ðҩζºÜ×ã°¡
>
> >
> > 2011/6/21 ԴȪÐÇ»ð(ÕÅÃ÷Ô´) <zhangmingyuan240 at gmail.com>
> >
> >> ¾ª¼û»ùÇé¡£
> >>
> >> ÔÚ 2011Äê6ÔÂ21ÈÕ ÉÏÎç6:06£¬Caius 'kaio' Chance <kaio at fedoraproject.org>дµÀ£º
> >>
> >>> ËÄÄê¶àÁË°É£¬½MÑY³ýÁËpetersen sanºÍ tagoh san£¬¶¼›]ÓÐ leon
> >>> îIŒ§ß^µÄÈËÁË°É¡£ß@˜Ó‘ªÔ“¾Í²»ÔÙÓÐÈË‘ÑÄî‡øëH»¯½MµÄüS½ð•r´úÁË£¬Ò²ÔSááíÍù³ÇÑY×ßµÄÈËÉõÖÁÓÉÖÔ¸ÐÖxÄØ¡£
> >>>
> >>> ÎÒÒ»Ö±¶¼Œ¦ß@Ò»½MµÄ´æÔÚƒrÖµÙ|ÒÉ£º¬FÔÚ phuang µ½ÁË google£¬transfex ²Å„‚²½ÈëÊ¢ÊÀ£»Ö»ÒªÒ»Ìì³ö¬F phuang ¼Ó³ÖµÄ
> >> ggbus
> >>> ºÍ transfex ¾€ÉÏ»¥„Ó·­×g½çÃ棬ß@ÎåÄêÐÁ„Ú¿ÉËãÊÇ°×ÙMÁË¡£
> >>>
> >>> ¸úé_Ô´¾«Éñ "²»ÒªÖØаlÃ÷݆×Ó" ·´ÆäµÀ¶øÐС­ß@ŒÔÚ£¨ÎÒÏë²»µ½ÏÂÒ»¾äÔõ˜Ó½Ó£©
> >>>
> >>> Ô’ÕfƒÉî^£¬ß@˜Ó߀ÄÜ×ø·€ýˆÒζàÄêËƺõ·Ç¾šß^ij×îºÝÐĵÄÉñ¹¦²»¿ÉÄÜ×öµ½µÄ¡£
> >>>
> >>> ½M†T‚ƒ°¢£¬ÎÒϲšgÄゃÿһ‚€£¬Ê¼½KÈçÒ»¡£
> >>>
> >>> K410
> >>>
> >>> Rgds, Caius 'kaio' Chance -
> http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio(sent
> >>> from mobile device)
> >>> On 14/06/2011 9:29 PM, "Ding-Yi Chen" <dingyichen at gmail.com> wrote:
> >>>> ߀»îÖø, Ö»²»ß^¸Ä½ÐZanata, K°áµ½github ÉÏ¡£
> >>>> 2011-6-13 ÉÏÎç1:32 ì¶ "Tommy He" <lovenemesis at fedoraproject.org> Œ‘µÀ£º
> >>>>> ͬÎÊ£¬¹þ¹þ~
> >>>>>
> >>>>> 2011/6/12 ΢²Ë <microcai at fedoraproject.org>:
> >>>>>> ÔçÏȾÍÖªµÀ kaio ÔÚ×ö flies £¬²»ÖªµÀ×öµÄÔõôÑùÁË£¿
> >>>>>>
> >>>>>> --
> >>>>>> ÎÒÊÇÌìÂí²©Ê¿£¬¶Ô£¬¾ÍÊÇ´´ÔìÁË°¢Í¯Ä¾µÄÄǸöÌìÂí²©Ê¿
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>> _______________________________________________
> >>>>>> Chinese mailing list
> >>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> --
> >>>>> Take a Deep Breath out of Windows
> >>>>>
> >>>>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> >>>>> _______________________________________________
> >>>>> Chinese mailing list
> >>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>> _______________________________________________
> >>>> Chinese mailing list
> >>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>> _______________________________________________
> >>> Chinese mailing list
> >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Ã÷Ô´
> >> http://www.Linuxzh.org
> >> Twitter: @muxueqz
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> >
> >
>
>
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Ã÷Ô´
http://www.Linuxzh.org
Twitter: @muxueqz


More information about the Chinese mailing list