[FZH] linux下面有什么比较好用的ssh客户端工具么

杨小勇 yan5yang在gmail.com
星期五 三月 18 05:49:38 UTC 2011


openssh + terminator + screen2011/3/18 Atom Chen <motivec在gmail.com>

> putty在Linux下真不是一般地差,编码设置总是无效。另外也不能复制session。
>
>
> 在 2011年1月1日 下午4:57,Alvin <qzhang.g在gmail.com>写道:
>
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > 反正别用 putty …
> >
> > why?
> >
> > > _______________________________________________
> > >  > Chinese mailing list
> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> >
> > ~Alvin
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息