[FZH] 我终于成功的解决了Windows和linux之间的矛盾了

宏羽杜 dongfengweixiao在gmail.com
星期二 三月 29 09:29:30 UTC 2011


嗯,真相是,我是gay.OK,真相完毕.

在 2011年3月29日 下午2:55,源泉星火(张明源) <zhangmingyuan240在gmail.com>写道:

> 关注真相。
>
> 在 2011年3月29日 下午1:43,刘红丹 <hongdanliu在gmail.com>写道:
>
> > 这还用这么复杂?
> > 直接安装一个虚拟机完事,或者双系统。
> >
> > 2011/3/29 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>
> >
> > > 同求真相。
> > >
> > > 除了 He Rui 我就不知道有女生在邮件列表出现过了,希望这是真的。
> > >
> > > 话说宏宇社的男友不会吃醋吧。
> > > On Mar 29, 2011 12:31 PM, "David Young" <dhyang555在gmail.com> wrote:
> > > > 在 2011年3月29日 上午9:46,宏羽杜 <dongfengweixiao在gmail.com>写道:
> > > >
> > > >> OK,原谅我的标题党.
> > > >>
> > > >> 但是的确是真的事情.
> > > >>
> > > >> 我把我男朋友的旧的笔记本折腾过来了.
> > > >>
> > > >> 你是女的?
> > > > _______________________________________________
> > > > Chinese mailing list
> > > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > 刘红丹
> > http://liuhongdan.com/
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> 明源
> http://www.Linuxzh.org
> Twitter: @muxueqz
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息