[FZH] Fwd: Re: [fzh] 求救! 到底用什么系统好?

Jiahua Huang jhuangjiahua在gmail.com
星期四 三月 31 06:35:56 UTC 2011


有啥好囧的,

或许你可以理解为 gnome-shell 对非 Intel 显卡支持要差一些。

2011/3/31 microcai <microcai在fedoraproject.org>

> 狂囧。居然显卡驱动有问题? NVIDIA 的显卡驱动有问题? ... ... ...
>
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息